S platnosťou od 9. decembra 2021 sa zakazuje prezenčná výučba:

a) 2.stupeň základných škôl,
b) gymnáziá,
c) stredné odborné školy,
d) stredné športové školy,
e) konzervatóriá,
f) školy umeleckého priemyslu,
g) základné umelecké školy,
h) jazykové školy,
i) stredné školy, praktické školy, odborné učilištia pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
j) 2. stupeň základné školy pre žiakov s nadaním, stredné školy pre žiakov s nadaním,
k) centrá voľného času a iné prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.Zdroj: vyhláška číslo 286 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce