COVID-19 opatrenia platné od 10. decembra 2021
Zákaz vychádzania od 5:00 do 1:00 hod. nasledujúceho dňa, najneskôr do 9. januára 2022.

⚠️Najdôležitejšia zmena = otvorené všetky obchody pre zaočkovaných a prekonaných, otvorené fitness centrá.
⚠️Pre nezaočkovaných povolené len esenciálne predajne.
⚠️Obuv už nie je v zozname esenciálnych predajní.
⚠️Otvorenie služieb starostlivosti o telo - zoznam zverejenia vo štvrtok.
⚠️Bohošlužby pre zaočkovaných a prekonaných.
⚠️Od 25.12. otvorené wellness, hotely a penzióny.
⚠️Od 13.12. zatvorené školy 2. stupeň, stredné školy - prechod na dištančné vzdelávanie.
⚠️Od 20.12. školské prázdniny do 7.1.


Výnimky:

✅Cesta do/zo zamestnania od 5 do 20:00 hod. zamestnanca škôl
✅Cesta do/zo zamestnania okrem zamestnancov škôl
✅Cesta v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne - viď zoznam esenciálnych predajní nižšie
✅Cesta do maloobchodnej predajne okrem verejného stravovania, od 25.12. aj wellness - len OP = zaočkovaní a prekonaní
✅Hromadné podujatie od 5 do 20:00 hod.
✅Cesta do zdravotníckeho zariadenia
✅Preventívna prehliadka od 5 do 20:00 hod.
✅Cesta na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti
✅Cesta na vykonanie AG/PCR testu, očkovanie od 5 do 20:00 hod.
✅Cesta na pohreb, uzavretie manželstva, krst od 5 do 20:00 hod.
✅Cesta na účel starostlivosti o blízku osobu
✅Venčenie pes/mačka do 500m, starostlivosť o hosp.zvieratá, cesta veterinárovi
✅Vycestovanie do zahraničia
✅Pobyt v prírode vrátane športu
✅Cesta dieťaťa/žiaka do škôlky, školy od 5 do 20:00 hod.
✅Cesta študenta do školy od 5 do 20:00 hod.
✅Sprevádzanie dieťaťa, žiaka do školy od 5 do 20:00 hod.
✅Cesta rodiča - striedavá starostlivosť, stretnutie sa s dieťaťom od 5 do 20:00 hod.
✅Osoba pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby od 5 do 20:00 hod.
✅Zdravotná vychádzka 65+, alebo zdravotne postihnutá osoba, nemožnosť vykonanie testu, mentálne postihnutie do vzdialenosti 1000m
✅Cesta na políciu
✅Cesta na orgán verejnej moci, pojednávanie od 5 do 20:00 hod.
✅Cesta na pracovný pohovor, uzavretie zmluvy od 5 do 20:00 hod.
✅Cesta s dieťaťom do vzdialenosti 1000m od bydliska od 5 do 20:00 hod.
✅Cesta do individuálnu návštevu kostola od 5 do 20:00 hod.
✅Cesta na účasť na bohoslužbe v režime OP = zaočkovaní a prekonaní
✅Od 25.12. na cestu na rekreáciu členov spoločnej domácnosti v režime očkovaní, prekonaní, test
✅Cesta do vlastnej nehnuteľnosti
✅Cesta na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka
✅Cesta do ústavu na výkon väzby, návšteva odsúdených v režime OP


Esenciálne prevádzky = Maloobchodné predajne, maloobchodné prevádzky a iné zariadenia, na cestu do ktorých sa v rozsahu nevyhnutnom na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb, udeľuje výnimka zo zákazu vychládzania podľa bodu B.1 bodu 3. uznesenia vlády, sú:

✅prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne) na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktoré sú indikované zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,)
✅prevádzky verejného stravovania vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené výhradne na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
✅predajne potravín vrátane ambulantného predaja potravín,
✅predajne drogérie,
✅lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
✅predajne novín a tlačovín,
✅predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
✅výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok podľa aktuálnych opatrení pri ohrození verejného zdravia nariadených Úradom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,
✅zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
✅výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zariadení,
✅predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,
✅prevádzky telekomunikačných operátorov,
✅prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb, práčovne a čistiarne odevov,
✅čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
✅pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
✅služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta poskytujúce služby elektronického výberu mýta,
✅prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení,
✅taxislužby pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
✅prevádzky kľúčových služieb,
✅zberné dvory,
✅obchodné miesta sieťových odvetví,
✅služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania,
✅predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb,
✅prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,
✅nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2m,
✅zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,
✅obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,
✅prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime očkované, testované alebo prekonali ochorenie podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,
✅prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon hromadných podujatí podľa prílohy č. 2 bodov 6 a 7.

Hromadné podujatia, na ktoré sa udeľuje výnimka zo zákazu vychádzania sú:

 • 1. hromadné podujatia v súvislosti s výkonom práce, pričom všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia v režime OP; maximálna kapacita takéhoto hromadného podujatia je 10 osôb,
 • 2. bohoslužby, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,
 • 3. zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
 • 4. zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
 • 5. voľby,
 • 6. výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:
  • a) hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
  • b) futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
  • c) hádzaná: Niké Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
  • d) volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
  • e) basketbal: Niké Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Niké Extraliga žien (basketbal – ženy),
  • f) medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou športovou federáciou na základe účasti klubov v súťažiach podľa bodov 1 až 5,
 • 7. hromadné podujatie nevyhnutné na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport so súhlasom Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR vydaným po 24. novembri 2021.

Zdroj: Nitralive.sk, UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY