Voľby sa uskutočnili v pondelok 21. marca 2022, rektor sa svojej funkcie ujme po vymenovaní prezidentkou SR.

Akademický senát Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v zmysle čl. 14 Štatútu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vyhlásil 1. februára 2022 voľby kandidáta na rektora UKF v Nitre na funkčné obdobie 2022 – 2026. Do 8. marca, kedy bola uzávierka podávania návrhov na kandidátov, mohol svoj návrh na rektora podať každý člen akademickej obce UKF alebo Správnej rady UKF. Návrhy sa podávali neanonymne v písomnej forme prostredníctvom podateľne UKF predsedníčke Akademického senátu UKF v Nitre doc. Gabriele Pavlovičovej.

Dňa 14. marca 2022 bola na úradnej výveske UKF a webovom sídle univerzity zverejnená volebná listina kandidátov na rektora. Zverejneniu predchádzalo písomné vyjadrenie súhlasu navrhovaných kandidátov s kandidatúrou. Z dvoch navrhnutých kandidátov na rektora UKF v Nitre na funkčné obdobie 2022 – 2026 kandidatúru prijal prof. Libor Vozár.

Voľby sa uskutočnili v pondelok 21. marca 2022. O 10. h sa konalo prezenčné zasadnutie akademickej obce UKF v aule UKF, kde kandidát na rektora prof. Vozár predstavil koncepciu rozvoja a smerovanie UKF v Nitre na najbližšie obdobie. O 13. h nasledovalo zasadnutie Akademického senátu UKF v Nitre a realizácia volieb v zmysle čl. 15 Štatútu UKF v Nitre. Akademický senát UKF prof. Libora Vozára zvolil do funkcie rektora univerzity na funkčné obdobie 2022 – 2026. Rektor sa funkcie ujme po vymenovaní prezidentkou SR.