Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 23. marca 2023 schválilo zriadenie Redakčnej rady. Zriadilo 10-člennú Redakčnú radu, do ktorej menovalo 8 poslancov. Členovia z radov odborníkov mali byť menovaní na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva. Členovia Redakčnej rady z radov poslancov na svojom stretnutí dňa 12. apríla 2023 prerokovali znenie Štatútu mestských novín, pozmenili a doplnili niektoré články a v tomto novom znení je predložený na schválenie.

K menám členok z radov poslancov boli dňa 27. apríla na zastupiteľstve zvolení dvaja členovia z odbornej verejnosti.

Členovia z radov poslancov:

Marta Rácová
Katarína Welnitzová
Andrej Sitkey
Miloš Dovičovič
Jarmila Králová
Róbert Rathouský
Martina Mojtová
Miloslav Špoták

Členovia z radov odbornej verejnosti:

Michal Šimonek, Nitralive.sk
Jana Krajčovičová, UKF Nitra

Radničné noviny naposledy vydalo mesto v januári, poslanci následne neschválili financovanie.

Vybrané informácie o Radničných novinách:

- Periodicita: mesačník, parametre: rozmery novín 200 mm x 270 mm (šírka x výška)
- Náklad: 8 000 ks
- Rozsah bežného čísla: text – spravidla 28 strán
- Na titulnej strane RN je zverejnený erb mesta Nitra v originálnom prevedení
- V odôvodnených prípadoch môže byť rozsah a náklad upravený na návrh redakčnej rady alebo šéfredaktora. O úprave nákladu a zvýšení periodicity (napr. pri mimoriadnom vydaní), resp. o znížení periodicity rozhoduje Redakčná rada