Aktualizované: 14.8.2015 o 12:11 hod.

Včera sme v tomto článku zverejnili fotografie zachytávajúce neprispôsobivých občanov, ktorí sa kúpali na nitrianskom kúpalisku na Sihoti oblečení. Požiadali sme preto vedúceho prevádzky kúpaliska Mgr. Jozefa Bubeníka o vyjadrenie - zaujímal nás aj prevádzkový poriadok kúpaliska.

Vyjadrenie kúpaliska

Plne chápem negatívne postoje obyvateľov - návštevníkov kúpaliska pri ich pohľade na nevhodné správanie, oblečenie, hlučné prejavy naších ako ich slušne nazývame rómskych spoluobčanov. Je nám ľúto, že takéto asociálne prejavy kazia dobré meno nášho kúpaliska. Naša skúsenosť je taká, že stačí jeden zmedializovaný incident aby potrel všetku doterajšiu snahu personálu vedúcu k spokojnosti našich zákazníkov. O hromadných nájazdoch našich rómskych spoluobčanov v čase horúčav (pri teplotách pod 30 stupňov neprídu) samozrejme vieme. Čo sa týka našich opatrení tak robíme, čo nám zákony a predpisy umožňujú. Každý platiaci návštevník kúpaliska musí byť označený identifikačnou páskou. Pokiaľ ju nemá tak ho považujeme za "čierneho pasažiera" a v zmysle Prevádzkového poriadku ho z areálu vykážeme. Konkrétne osoby na fotografiách boli už viac krát na oblečenie a správanie upozorňované a aj z bazénov a areálu kúpaliska vykázané a to jednak plavčíkmi, mňou osobne a aj Mestskou políciou. O danom probléme je informované aj vedenie mesta a spoločne sa snažíme nájsť vhodné riešenie vzniknutej situácie. Sme radi, že nám príslušníci Mestskej polície pomáhajú častými hliadkami pri vstupe do areálu, ale aj v areály samotnom. Správanie návštevníkov a pokyny pre nich rieši aj náš Prevádzkový poriadok konkrétne v bode č.8 "Zásady správania návštevníkov".


Prevádzkový poriadok jasne zakazuje kúpanie v inom odeve ako v plavkách

2. Do priestorov bazénu môže návštevník vstúpiť len v zodpovedajúcom oblečení určenom na plávanie

3. Návštevník nesmie použiť na kúpanie spodné prádlo, či inak porušiť zásadu mravnosti a slušnosti v použití kúpacieho úboru

Odsek z návštevného poriadku kúpaliska v Nitre

8. Zásady správania návštevníkov

Vylúčenie z návštevy

1. Do bazénu nie je povolený vstup osobám postihnutých horúčkovým ochorením, zápalom očných spojiviek, nákazlivými alebo odpor vzbudzujúcimi chorobami, kožnými parazitmi, vyrážkami, osobám zahmyzeným alebo pod vplyvom alkoholu a drog.

2. Z areálu letného kúpaliska bude bez nároku na vrátenie vstupného vykázaný návštevník, ktorý i napriek napomenutiu poruší ustanovania tohto prevádzkového poriadku, chová sa neprístojným a rušivým spôsobom, alebo neposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov uvedených v bode 4 predchádzajúceho odseku.

3. Dodržiavanie prevádzkového poriadku návštevníkmi letného kúpaliska je kontrolované a zabezpečované zodpovednými pracovníkmi spol. Službyt Nitra s.r.o a poriadkovou službou. Poriadková služba v spolupráci zo zodpovednými pracovníkmi Službyt Nitra s.r.o. má povinnosť vykázať mimo areál letného kúpaliska návštevníka, ktorý nedodržuje ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, chová sa neprístojným a rušivým spôsobom, alebo neuposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov uvedených v bode 4 predchádzajúceho odseku.

4. Pokiaľ osoba mladšia ako 12 rokov bude porušovať prevádzkový poriadok LK, bude na túto skutočnosť upozornená dospelá osoba, ktorá ho sprevádza s tým, že pri ďaľšej upomienke bude vykázaný z areálu LK.

Pokyny pre návštevníkov

1. Prezliekanie je možné v priestoroch šatní, kde je možné odkladať svoje osobné veci. Za bežné osobné veci uložené v šatni zodpovedá obsluha šatní. Zákazník si uloží svoje bežné osobné veci oproti označenému šatňovému lístku, ktorého jedna časť je upevnené na uložených veciach a druhú časť obdrží zákazník. Osobné veci je možné uložiť iba počas 1 dňa prevádzky letného kúpaliska. Peniaze a iné cennosti nie sú súčasťou osobných vecí. Za uloženie peňazí a iných cenností si zodpovedá zákazník sám. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, straty a krádeže, ktoré si spôsobia návštevníci navzájom svojou nepozornosťou a nedodržiavaním predpisov a opatrení potrebných pre zabezpečenie svojho zdravia, svojej bezpečnosti a zabezpečenie svojho majetku.

2. Do priestorov bazénu môže návštevník vstúpiť len v zodpovedajúcom oblečení určenom na plávanie. Osoby, ktoré prevádzajú dozor nad kúpajúcimi môžu byť zodpovedajúce prezlečené do športového úboru s ľahkou oubovu. V priestoroch bazénu sa môže v civilnom oblečení pohybovať len osoba, ktorú sprevádza poverený pracovník. Vstup do bazénových priestorov v civilnom, alebo služobom oblečení majú povolené všetky osoby vykonávajúce kontrolnú, lekársku, hygienickú a bezpečnostnú činnosť.

3. Návštevník nesmie použiť na kúpanie spodné prádlo, či inak porušiť zásadu mravnosti a slušnosti v použití kúpacieho úboru.

4. Návštevníci, ktorí nevedia plávať, alebo plávajú nedostatočne sa môžu zdržiavať len v bazéne pre neplavcov. Službukonajúci plavčík má právo vykázať neplavcov do priestoru v bazéne pre nich vyhradenom.

5. Návštevník je povinný dodržiavať osobnú čistotu, pred vstupom do bazénu sa osprchovať, prejsť brodiskom a používať priestory a zariadenia prislúchajúce k bazénu bez ich znečisťovania.

6. Návštevníci, zvlášť staršie osoby alebo postihnutí telesnou chybou sa musia vo vlastnom záujme pohybovať opatrne na mokrých podlahách. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si spôsobili návštevníci sami vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržiavaním tohto poriadku.

7. Návštevníci používajú priestory a zariadena prislúchajúce k bazénu prijateľným spôsobom. Škody alebo straty na majetku prevádzkovateľa spôsobené návštevníkom bude od neho prevádzkovateľ žiadať uhradiť primeraným pôsobom.

8. Mimo prevádzkovú dobu bazénov je prístup do bazénov verejnosti zakázaný.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kúpalisko Nitra Kúpalisko Nitra


Zdroj: Nitralive.sk, FB