Po tom, čo sa definitívne uzatvorila architektonická podoba projektu Tabáň, developer podal žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a momentálne prebieha príprava podkladov a vizualizácií pre predstavenie projektu verejnosti.

Investor plánuje začať s výstavbou na jar, všetko závisí od vydania stavebného povolenia. Plány môžu narušiť ďaľšie pripomienky v konaní. Finálne vizualizácie predstavíme hneď ako budú k dispozícii.


Cyklotrasa na Štúrovej, ktorá zatiaľ povedie odnikiaľ nikam

Developer po pripomienkovom konaní vypracoval zmenu projektovej dokumentácie a predložil grafický návrh funkčného a priestorového usporiadania plôch pred objektom spolu s návrhom úpravy parteru objektu zo strany Štúrovej ulice, Útvar hlavného architekta na Mestskom úrade v Nitre tento návrh odsúhlasil. Investor sa zaviazal cyklotrasu vybudovať najneskôr do termínu kolaudácie stavby.

Obojsmerná cestička pre cyklistov povedie v súbehu s cestičkou pre chodcov v úseku medzi miestnymi komunikáciami Piaristická a Palánok. Cez tieto miestne komunikácie budú viesť priechody pre cyklistov. Budúca cestička pre cyklistov začína a končí až za týmito priechodmi pre cyklistov.

Na Štúrovej ulici sa momentálne nepripravuje výstavba cyklotrasy, nová cyklotrasa tak povedie odnikiaľ nikam. Reálne tak cyklista dodržiavajúci predpisy musí jazdiť po ceste, z nej odbočiť na cyklotrasu a na jej konci opäť prejsť na cestu, alebo bicykel tlačiť. Je to však určite pozitívny krok a je na Meste Nitra, aby dobudovali sieť cyklotrás v meste. Tento rok by malo byť vybudovaných 5 cyklotrás.

Parter stavby v šírke 2 m pozdĺž Štúrovej ulice developer zasunie, čo umožní vytvoriť cestičku pre chodcov v šírke 4 m, obojsmernú cestičku pre cyklistov v šírke 2,5 m s priechodmi pre cyklistov a príslušnými ochrannými a deliacimi prúžkami a pás zelene v šírke najmenej 1 m, oddeľujúci obojsmernú cestičku pre cyklistov od vozovky miestnej komunikácie na Štúrovej ulici.

Celá plocha obojsmernej cestičky pre cyklistov a priechodov pre cyklistov bude plnofarebná a farebne odlíšená od priľahlej cestičky pre chodcov a vozovky miestnej komunikácie. Cestička pre cyklistov, priechody pre cyklistov a cestička pre chodcov budú označené príslušným vodorovným a zvislým dopravným značením.

Cyklotrasa Tabáň - Štúrova ulica, Nitra Cyklotrasa Tabáň - Štúrova ulica, NitraZdroj: Nitralive.sk, Proxenta