Stará ošarpaná budova na Štefánikovej triede pri križovatke so Staničnou ulicou je už minulosťou. Prechádza totižto komplexnou rekonštrukciou exteriériu aj interiéru. Budova je známa ako "Stará plynáreň".

Vlastníkom areálu, v ktorom sa nachádza aj objekt "Starej plynárne", je od roku 1998 spoločnosť INPEK, s.r.o. Tá sem presunula svoje administratívne sídlo.

Samotný objekt Starej plynárne, nachádzajúci sa kedysi na okraji mesta, dnes v jeho centre, pozdĺž línie Štefánikovej triedy, jedného z hlavných komunikačných ťahov mestom, predstavuje jednu z mála zachovaných technických kultúrnych pamiatok na území mesta.

"Spoločnosť INPEK, s.r.o. ho nadobudla vo veľmi zlom technickom stave a posudky statikov týkajúce sa jeho konštrukcií krovu, obvodových stien, základových konštrukcií len podčiarkovali nevyužiteľnosť veľkých halových priestorov. Napriek odporúčaniam statikov, aby bola nehnuteľnosť odstránená a skutočnosti, že komplex budov nie je zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok , rozhodlo sa vedenie spoločnosti, že historický technický komplex budov Starej plynárne zachráni," informoval ma pán Ing. Jozef Bóňa, obchodný riaditeľ spoločnosti.


Priebeh rekonštrukcie a plány do búducnosti

Prvým krokom bola ochrana objektu pred poveternostnými vplyvmi a najmä dažďovými vodami, kedy sa zrealizoval nový krov a konštrukcia bola pokrytá novou, ale historizujúcou krytinou. V zámere obnovy bol oslovený Krajský pamiatkový úrad Nitra, ktorého odborní pracovníci vykonali prieskum architektonického a materiálového riešenia nehnuteľnosti a preverenie farebnosti a stratigrafie náterov a na základe zistení poskytli odborno metodické usmernenie pre úpravu fasád.

V súčasnosti prebieha prvá etapa rekonštrukcie objektu Starej plynárne a to na dvoch z trojice stavieb komplexu. Realizujú sa nielen úpravy exterieru, ale práce prebiehajú aj v interierových priestoroch, kde do stavby bola vložená kovová konštrukcia navrhnutá v industriálnom štýle, umožňujúca jeho využitie na administratívne účely. Po ukončení a kolaudácii prvej etapy budú priestory slúžiť ako sídlo spoločnosti INPEK HOLDING, a.s. Následne bude zahájená druhá etapa obnovy tak, aby komplex troch vzájomne previazaných historických budov vytváral výrazovo jeden celok.

* o informácie o budove "Starej plynárne" som požiadal aj Krajský pamiatkový úrad v Nitre, zistenia zverejní v zvlášť článku

Budova plynárne - historická fotografia

Stará plynáreň Nitra, historická fotografia

Budova plynárne - pred rekonštrukciou

Stará plynáreň Nitra, pred rekonštrukciou Stará plynáreň Nitra, pred rekonštrukciou Stará plynáreň Nitra, pred rekonštrukciou Stará plynáreň Nitra, pred rekonštrukciou Stará plynáreň Nitra, pred rekonštrukciou

Budova plynárne - počas rekonštrukcie

Stará plynáreň Nitra, po rekonštrukcii Stará plynáreň Nitra, po rekonštrukcii Stará plynáreň Nitra, po rekonštrukcii Stará plynáreň Nitra, po rekonštrukcii Stará plynáreň Nitra, po rekonštrukcii Stará plynáreň Nitra, po rekonštrukciiZdroj: Nitralive.sk / Michal Šimonek