Mesto Nitra plánuje do roku 2022 postaviť spolu šesť bytových domov. Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 9.3.2017 uznesením č. 65/2017-MZ zobralo na vedomie Informatívnu správu - Aktualizácia a vyhodnotenie Akčného plánu k PHSR mesta Nitry na roky 2015-2023, pričom v rámci sledovaných cieľov Akčného plánu PHSR boli zaradené nižšie uvedené projektové zámery bytovej výstavby.


1. Bytový dom Hlboká, Čermáň

Výstavba štartovacích bytov pre mladých a mladé rodiny prestavbou slobodárne na nájomné byty v počte 35 b.j. +TV. Ide o cenovo dostupné štartovacie byty významné z hľadiska zabránenia odlivu mladej populácie a motivovania súčasného mladého obyvateľstva dostatočnou ponukou bývania.

Predpokladaný termín realizácie: 2017-2018

Predpokladaná hodnota investície: 1 100 000 €

Financovanie: ŠFRB + MDV SR (dotácia) + Mesto Nitra

Stav rozpracovanosti: projektová dokumentácia, stavebné povolenie, podaná žiadosť na ŠFRB a dotáciu MDV SR


2. Bytový dom Súľovská ulica, pod Kalváriou/Krškany

Výstavba bytov nižšieho štandardu v počte 10 b.j. + TV. Bytový fond určený pre obyvateľov, pre ktorých nižší štandard znamená určitý posun v úrovni bývania, nejde o riešenie bývania pre neplatičov a marginalizované skupiny, ide o vytvorenie cenovo dostupného bývania pre klientov napr. Mestskej ubytovne, kde je poskytované ubytovanie prevažne v obytných miestnostiach. Sledovaným cieľom je vytvorenie tzv. "služobného bývania", kedy nájomca bytu bude súčasne v pracovnom pomere s Mestom Nitra, čím bude vytvorená jednak motivácia pre získanie uvedeného bývania odvodom pracovných výkonov pre mesto a súčasne si mesto vytvorí zabezpečovací mechanizmus pre platbu nájomného z príjmu zo zamestnania.

Predpokladaný termín realizácie: 2017-2018

Predpokladaná hodnota investície: 500 000 €

Financovanie: z vlastných zdrojov mesta

Stav rozpracovanosti: zadanie projektovej dokumentácie


3. Bytový dom Diely III - C307

Charakteristika projektu: Výstavba bytov bežného štandardu - 33 b.j. + TV. Ide o výstavbu štandardných nájomných bytov prideľovaných podľa poradovníka v zmysle podmienok VZN mesta Nitry.

Predpokladaný termín realizácie: 2018-2020

Predpokladaná hodnota investície: 3 200 000 €

Financovanie: ŠFRB + MDV SR (dotácia) + Mesto Nitra

Stav rozpracovanosti: projektová dokumentácia


4. Bytový dom Tehelná, Čermáň

Charakteristika projektu: Výstavba bytov bežného štandardu - 220 b.j. + TV. Ide o výstavbu štandardných nájomných bytov prideľovaných podľa poradovníka v zmysle podmienok VZN mesta Nitry.

Predpokladaný termín realizácie: 2019-2022

Predpokladaná hodnota investície: 15 000 000 €

Financovanie: ŠFRB + MDV SR (dotácia) + Mesto Nitra

Stav rozpracovanosti: štúdia


5.Bytový dom Diely III C 405

Charakteristika projektu: Výstavba bytov bežného štandardu - 48 b.j. +TV. Ide o výstavbu štandardných nájomných bytov prideľovaných podľa poradovníka v zmysle podmienok VZN mesta Nitry.

Predpokladaný termín realizácie: 2019-2022

Predpokladaná hodnota investície: 3 500 000 €

Financovanie: ŠFRB + MDV SR (dotácia) + Mesto Nitra

Stav rozpracovanosti: projektová dokumentácia (potrebné novelizovať)


6. Bytový dom Diely III C 406

Charakteristika projektu: Výstavba bytov bežného štandardu - 48 b.j. +TV. Ide o výstavbu štandardných nájomných bytov prideľovaných podľa poradovníka v zmysle podmienok VZN mesta Nitry.

Predpokladaný termín realizácie: 2019-2022

Predpokladaná hodnota investície: 3 500 000 €

Financovanie: ŠFRB + MDV SR (dotácia) + Mesto Nitra

Stav rozpracovanosti: projektová dokumentácia (potrebné novelizovať)


Bytový dom Diely III Bytový dom Diely III Bytový dom Diely IIIZdroj: Nitralive.sk, "Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.98/2017-MZ zo dňa 9.3.2017"