Komisia pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnost Mestského zastupiteľstva v Nitre na svojom júlovom zasadnutí prerokovala dopravno-urbanistickú štúdiu Prepoj Hviezdoslavova - Braneckého.

Štúdiu vypracovala spoločnosť Cityplan, s.r.o. Praha, obsahuje 3 varianty realizácie:

1. nadjazd (8 383 000€ predpokladané náklady) - premostenie s prístupom ku všetkým objektom na ulici Braneckého a Hviezdoslavova s nutnou demoláciou objektov Braneckého č. 20, 22, 24, 26, 31, 33. V úseku za železničným prejazdom smerom k okružnej križovatke Štúrova × Bratislavská v tomto variante je navrhnutá demolácia objektu Braneckého 23. Navrhnutý je nový železničný prejazd.

2. tunel (11 955 000€) - najdrahší variant, najmenej vhodný z hľadiska obmedzená prístupu k objektom na Braneckého ulici. V tomto variante je nutná demolácia objektov Braneckého č. 20, 22, 24, 26, 31, 33. Objekty na ulici Braneckého vľavo č. 4, 6 a vpravo č. 9, 11, 15, 17, 19 v smere staničenia budú dopravne nenapojené. Navrhnutý je obojsmerný tunel dĺžky 160 m.

3. podjazd (8 029 000€) - priaznivejší variant z hľadiska negatívnych vplyvov na existujúcu zástavbu, nutné zaistiť náhradný príjazd do objektu teplárne, zberného dvora a umyvárne vozidiel. V tomto variante je nutná demolácia objektov Braneckého č. 20, 22, 24, 26, 31, 33. Autoumyváreň pri čerpacej stanici SHELL bude napojená zo súčasnej miestnej komunikácie Hviezdoslavova (smer Z Klokočiny) novým pripojením. Čerpacia stanica SHELL bude napojená zo súčasnej miestnej komunikácie Hviezdoslavova nový pripojením. Pripojenie objektu Braneckého Autoumyváreň bude realizované po paralelnej komunikácii (t. j. na teréne). Pripojenie objektu Braneckého č. 21 bude realizované obslužnou komunikáciou cez železničný prejazd po paralelnej komunikácii. Tepláreň a Zberný dvor budú napojené tiež z paralelnej komunikácie. Paralelná komunikácia prechádza cez železničnú trať úrovňovým prejazdom, ktorý bude rekonštruovaný.

Komisia sa zhodla na nutnosti vypracovať variant číslo 4, ktorý by bol upravenou verziou variantu číslo 3 - podjazdu. Tento variant bol spracovaný a jeho návrh si pozrite nižšie v článku.

Začiatok novej trasy je vo všetkých variantoch v priestore križovatky Hviezdoslavova trieda × Pražská, ktorá je novonavrhnutá ako veľká turbookružná križovatka. Táto križovatka bola kapacitne posúdená a bola zhodnotená ako kapacitne vyhovujúca s dostatočnou rezervou na navýšenie intenzít.

Prečo je prepojenie dôležité?

Prepojenie Klokočiny so Starým mestom je dlhodobo nedostačujúce, široká štvorprúdová Hviezdoslavova ulica sa napája na dvojprúdové Braneckého a Hollého a pri náraste dopravy je nutné postaviť nové prepojenie. V priestore pod Párovským cintorínom je plánovaná výstavba stoviek bytov a doprava by pri takom náraste áut kolabovala.

Na výstavbu prepojenia bude potrebné nájsť finančné prostriedky.


1. nadjazd

Variant 1 - nadjazd Variant 1 - nadjazd


2. tunel

Variant 2 - tunel Variant 2 - tunel


3. podjazd

Variant 3 - podjazd Variant 3 - podjazd


4. podjazd - upravený variant číslo 3

V tomto variante by bola obojsmerná cesta z Braneckého a aj od Hollého to znamená, že smer z Hviezdoslavovej do mesta by už nebol jednosmerný. Vodič by si teda mohol vybrať či ísť cez Hollého, alebo Braneckého. Obe cesty sa v tomto návrhu stretávajú v križovatke Hviezdoslavova x Pražská.

Pre zväčšenie nákresu kliknite na obrázok.

4. podjazd - upravený variant číslo 3


Za konzultáciu a poskytnuté podklady ďakujem pánovi Ing. Pánskemu z Referátu dopravného urbanizmu a inžinieringu na MsÚ Nitra.Zdroj: Nitralive.sk