Súčasťou vyvolaných investícií v súvislosti s realizáciou projektu Strategický park Nitra - Jaguar Land Rover je aj výstavba mimoúrovňovej križovatky I/64 Šindolka. Ide o štvorprúdovú komunikácia o dĺžke 700m, ktorá prepojí Šindolku s novou preložkou I/64 - obchvatom Dražoviec. Obchvat sprejazdnili pre verejnosť 16. apríla 2019.

Začiatok výstavby bol pôvodne plánovaný na koniec roka 2018, neskôr na marec 2019 s ukončení v novembri 2019. Posledné informácie, ktoré sme priniesli v článku Výstavba križovatky I/64 Nitra - Šindolka sa odsúva, hovoria o začiatku výstavby v septembri 2019. Spoločnosť MH invest, s.r.o. (dcérska spoločnosť Ministerstva hospodárstva SR) nám potvrdila, že výstavba je po každej stránke pripravená a realizáciu momentálne blokuje Mesto Nitra.


Mesto Nitra v roku 2017 nemalo námietky

Okresný úrad Nitra vydal dňa 9. mája 2018 rozhodnutie, podľa ktorého sa zámer nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zisťovacie konanie obsahuje aj vyjadrenia jednotlivých orgánov a námietky občanov. K zámeru sa vyjadrilo aj Mesto Nitra a to listom zo dňa 18. júla 2017 a to nasledovne: Mesto Nitra zastúpené primátorom mesta súhlasí s predloženým zámerom za dodržania nasledovných podmienok: Poloha križovatky na ceste I/64 nie je v rozpore s ÚPN mesta Nitry. Návrh riešenia stavby musí zohľadniť kapacitnú potrebu dopravy celého územia mestskej časti Zobor vo vzťahu k schválenému funkčnému využitiu územia podľa ÚPN mesta Nitra s výhľadom min. do roku 2038.


Dopravno-kapacitné posúdenie

Križovatka Šindolka bola navrhnutá v štyroch variantoch: 1. svetelne riadená križovatka, 2. mimoúrovňová križovatka, 3. turbo-okružná križovatka s piatimi ramenami, 4. turbo-okružná križovatka so štyrmi ramenami. Podľa dopravnej štúdie vyhovuje do roku 2038 len variant číslo 2 - mimoúrovňová križovatka - viď nákres nižšie.


Mesto si dá vypracovať vlastné posúdenie

Spoločnosť MH Invest, s.r.o. sa v roku 2018 obrátila na Mesto Nitra s požiadavkou na zosúladenie územného plánu mesta s nadradeným územným plánom samosprávneho kraja. Tieto dva plány musia byť v súlade s právnymi predpismi a so záväznou častou územného plánu regiónu, aby bolo možné koordinovať využívanie územia v nadväznosti na širšie územné vzťahy.

"Na túto skutočnosť spoločnosť MH Invest, s.r.o. upozorňovala tak pôvodné vedenie mesta, ešte v polovici roka 2018, ako následne i nové vedenie mesta, ktoré vzišlo po voľbách. Zároveň minulý rok na potrebu zosúladenia oboch územných plánov aj v súvislosti s dostavbou uvedeného úseku, upozornil aj Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií," upozorňuje v písomnom stanovisku pre portál Nitralive.sk spoločnosť MH Invest, s.r.o.

S touto križovatkou sa však Mestské zastupiteľstvo v Nitre nestotožnilo v roku 2019 - 2 roky od vydania stanoviska k zámeru výstavby križovatky a to konkrétne v júni 2019, kedy zastupiteľstvo uložilo hlavnému architektovi mesta Nitra zabezpečiť komplexné posúdenie návrhu riešenia križovatky Šindolka - Prvosienkova ulica na ceste I/64 a súvisiacich stavieb a ich vyplyv a dopad na širšie prostredie lokality a pripravované investičné zámery a materiál predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva v októbri. Zastupiteľstvo tak zmenilo uznesenie z 25. apríla 2019, kedy schválilo úpravu územného plánu mesta.


Aký to môže mať dopad na realizáciu cesty?

Podľa vyjadrenia MH Invest, s.r.o. týmto mesto Nitra blokuje výstavbu. "Spoločnosť MH Invest, s.r.o. zároveň niekoľkokrát upozornila zástupcov mesta Nitra, že v prípade, ak zo strany zástupcov mesta nebudú urýchlene prijaté príslušné opatrenia, môže to mať negatívny vplyv na povoľovací proces a predpokladaný termín začiatku prác. Do dnešného dňa nedošlo zo strany mesta k náprave," píše sa ďalej v stanovisku MH Invest.

V prípade, ak sa na základe vlastnej dopravnej štúdie mesto Nitra rozhodne pre iné dopravné riešenie, je potrebné počítať s tým, že dostavba daného úseku sa časovo výrazne odsunie a nie je nereálne, že po voľbách na budúci rok budú načerpané peniaze presunuté na iné projekty. Zmeny si vyžiadajú prepracovanie celého projektu, opätovné schválenie, zmenu územného plánu a vybavovanie nového stavebného konania. Dokončenie križovatky a cesty sa tak reálne môže posunúť na rok 2021.


Slovenská správa ciesta súhlasí s variantom číslo 2

V prípade, ak mesto Nitra navrhne akýkoľvek iný variant, podlieha jeho schválenie záväznému vyjadreniu zo strany Slovenskej správy ciest.


Ako bude riešená križovatka a štvorprúdova komunikácia podľa platného variantu číslo 2

Začiatok úseku je v križovatke I/64 x Prvosienkova ulica. Prvosienkova ulica/Šindolka bude napojená na I/64 podjazdom pod novú mimoúrovňovú štvorprúdovú cestu. Šírkové usporiadanie cesty I/64 vychádza z predpokladaného výhľadového dopravného zaťaženia, v extraviláne v kategórii C 22,5/80 (4-pruh) a v intraviláne mesta Nitra v zodpovedajúcej kategórii MZ 22,5/50.

Na ceste I/64 budú po oboch stranách umiestnené autobusové zastávky, schodiská a rampy pre peších. Cyklisti budú vedení po ľavej strane Prvosienkovej ulice, mimoúrovňovo pod mostom na ceste I/64, peší sú vedení na pravej strane ulice.

"Predĺženie a úprava Prvosienkovej ulice je navrhnuté v celkovej dĺžke 330 m. Jedná sa o dvojpruhovú, obojsmernú miestnu komunikáciu so šírkou jazdných pruhov 3,50 m, ktorá je v priestore MÚK „Šindolka“ rozšírená o samostatný odbočovací pruh vľavo. Pozdĺž Prvosienkovej ulice je vpravo navrhnutý chodník pre peších a vľavo obojsmerná cyklistická cestička. Na opačnej strane cesty I/64 chodníky i cyklotrasa naviažu na plánované chodníky a cyklotrasy obytného súboru Šindolka I. Prvosienková ulica je výškovo vedená pod cestou I/64," píše sa v Zámere podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.


Čo bude so starou cestou?

Cesta bude opravená a uvedená do pôvodného stavu, bude prekvalifikovaná na miestnu komunikáciu, v správe mesta Nitra. Informácia mi prišla z MH Investu (dcérska spoločnosť Ministerstva hospodárstva SR).


Nákres riešenia križovatky Šindolka (I/64 x Prvosienkova) - variant číslo 2

Nákres riešenia križovatky Šindolka (I/64 x Prvosienkova)


Pohľad na I/64 x Prvosienkova ulica a miesto napojenia na obchvat Dražoviec

Pohľad na I/64 x Prvosienkova ulica a miesto napojenia na obchvat Dražoviec Pohľad na I/64 x Prvosienkova ulica a miesto napojenia na obchvat Dražoviec

Dopravno-kapacitné posúdenie variantov riešenia križovatky Šindolka

EIA Šindolka by Michal Šimonek on Scribd


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Iné odkazy na preštudovanie

Územný plán Šindolka - vizualizácie
Návrh územného plánu zóny Šindolka I.
Video - záznam z rokovania mestského zastupiteľstva z dňa 25.4.2019
Video - záznam z rokovania mestského zastupiteľstva z dňa 27.6.2019Zdroj: Nitralive.sk, MH Invest, EIA enviroportál