Nitriansky samosprávny kraj spravuje cesty II. a III. triedy vrátane 530 mostov. Na marcové zastupiteľstvo kraja bola predložená správa o technickom stave mostov. Hodnotenie mostov je od stupňa I. ako bezchybný po VII. ako havarijný. V priebehu roka 2022 bolo vykonaných 84 prehliadok mostov. Kraj bude pokračovať v štvrťročných prehliadkach.

Pre Nitru je aktuálne najdôležitejším mostom most ev. č. 562-001 nadjazd nad železnicou v Nitre, ktorý je podľa hodnotenia stavu zaradený do stupňa V. - zlý. Bola zahájená projekčná príprava na rekonštrukciu mosta, spracováva sa projektová dokumentácia v stupni DSP/DRS. Predpokladané stavebné náklady na rekonštrukciu boli spracovateľom odhadované v sume do 1,8 mil. Eur vrátane DPH. Začiatok prác je avizovaný na začiatok roka 2024.

Hodnotenie stavu mostov v okrese Nitra podľa jednotlivých stupňov


Stupeň II. - veľmi dobrý

Most v obci Mechenice cez potok
Most v obci Rumanová
Most v obci Báb

Stupeň III. - dobrý

Most v katastri obce Kapince

Most cez potok v kat. Nová Ves nad Žitavou
Nadjazd nad I/51 - Mladý Háj

Most v kat. Kolíňany nadjazd nad č.I/65
Most vo Vrábľoch
Most cez potok v Cabaji

Most v Pereši cez inundač. kanál
Most v kat. obce Dolné Lefantovce cez potok

Most v obci Golianovo

Most v katastri Klasov cez potok
Most v katastri Čifáre

Most v kat. Štefanovičová - in. kanál
Most v katastri obce Dolné Štitáre
Most v obci Jelenec pred poštou
Most v obci Sokolníky cez potok
Most v obci Bádice cez potok
Most cez požok v kat. Dolné Lefantovce
Most v obci Pohranice cez potok
Most v obci Báb

Most v obci Mojmírovce
Most v obci Mojmírovce

Most v kat. obce Poľný Kesov
Most v obci Poľný Kesov

Most v katastri Veľká Dolina
Most v katastri Pereš

Most v obci Jarok (Čapor)

Stupeň IV. - uspokojivý

Most nadjazd nad I/51 v kat. Kynek
Most v Lúčnici nad Žitavou cez rieku
Most nadjazd nad I/51 v katastri Báb
Most v Zbehoch cez Radošinku
Most v katastri Vráble
Most v katastri Alekšince cez potok
Most v katastri Lužianok cez potok
Most v kat. obce Cabaj
Most v kat. Dol.Lefantovce cez inundač.kanál

Most v katastri obce Jarok

Most v obci Jarok

Most v katastri Nitra, časť Lukov Dvor
Most v Nitre - Mikov Dvor

Most v obci Malý Cetín

Most cez potok v katastri Vinodol
Most v obci Golianovo

Most v obci Paňa

Most v obci Babindol cez potok

Most cez potok v obci Chyndice

Most v obci Veľké Chyndice
Most v obci Lúčnica cez kanál
Most v obci Tajná cez potok
Most v kat. obce Hrnčiarovce
Most v katastri Kolíňany
Most cez potok v kat. obce Jelenec
Most v katastri obce Jelenec

Most cez potok v Horných Lefantovciach
Most v obci Veľké Zálužie
Most v obci Lehota
Most - cez potok v obci Alekšince
Most cez potok v Lukáčovciach
Most v kat. Zbehy nad potokom
Most v Hruboňove (pred Obecných úradom)

Most v Hruboňove cez potok

Most v obci Svätoplukovo
Most cez potok v kat. Dolné Lefantovce

Stupeň V. - zlý

Most vo Vrábloch cez potok - zaradený do procesu obnovy v roku 2023

Most nadjazd nad železnicou v Nitre
Most nadjazd nad železnicou v kat. Jelenec

Most cez potok Nové Sady

Most v obci Čab-Sila cez potok

Most v katastri Podhorany cez potok
Most v obci Tajná cez inundač. kanál
Most v obci Tajná cez potok

Most v katastri Dolná Malanta

Most v obci Hosťová cez potok

Most v Dolných Obdokovciach

Most v kat.Kolíňany Baracko - B-majer
Most v obci Veľké Zálužie

Most nadjazd nad železnicou Čakajovce
Most v obci Nové Sady - Cároviny-Kotrbál
Most cez potok v obci Dolné Lefantovce

Stupeň VI. - veľmi zlý

Most vo Vrábloch smer Horný Oháj
Most v katastri Veľký Cetín

Most v obci Lúčnica nad Žitavou - zaradený do procesu obnovy v roku 2023
Most v Šuriankach cez potok - zaradený do procesu obnovy v roku 2023Zdroj: Nitralive.sk, spracované z dokumentu "Správa o stavebno - technickom stave mostov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja ku dňu 31.12.2022"