O projekte: projekt rieši nový urbanistický súbor pozostávajúci z komplexnej vybavenosti - byty, obchody, služby, kancelárie, park, nové cestné komunikácie, most cez rieku Nitra. Výstavba je naplánovaná na Párovských lúkach. Riešený pozemok sa nachádza v dotyku s Bratislavskou ulicou a Severným obchvatom Nitry.

Lokalita: Párovské lúky, severozápadná časť Nitry, katastrálne územie Mylnárce
Rozloha pozemku: 64,5 ha
Charakter výstavby: bytové domy, polyfunkcia, komerčná a verejná vybavenosť, prvky zelene, dopravná a technická infraštruktúra
Začiatok výstavby: neznámy
Ukončenie výstavby: neznáme
Aktuálny stav k 21.7.2014: začiatok výstavby nie je známy, výstavba je hudbou budúcnosti

Počet bytov v polyfunkcii: 2400
Bývanie: 90 000m2
Obchody a služby: 55 000m2
Počet bytov v bytových domoch: 2000
Celková úžitková plocha: 70 000m2
Obchody a služby: 40 000m2
Administratíva: 85 000m2
Školské zariadenia: 5000m2
Zdravotnícke zariadenia: 3000m2
Parkovacích miest v garážach: 5090
Parkovacích miest na povrchu: 2181
Náklady: 145 mil. eur
Navrhovateľ: Párovské lúky, a.s., Svetlá 1, 811 02 Bratislava

Vymedzenie územia: zo severnej strany R1 (severný obchvat Nitry), na západe tečie rieka Nitra.

Doprava: nový most a napojenie na Bratislavskú ulicu, nové komunikácie vrámci územia výstavby, napojenie na R1 kruhovým objazdom. Výhľadovo sa počíta s prebudovaním R1 a Severného obchvatu na miestnu komunikáciu, takže kruhový objazd nespôsobí žiadne obmedzenia nakoľko sa rýchlosť zníži spomínaným prebudovaním na miestnu komunikáciu. Pre túto zmenu je potrebné dobudovať Južný obchvat Nitry. Existujúci most nahradí nový cestný, ktorý bude spájať ulice Kmeťovu a Bratislavskú.

Zeleň: celková plocha predstavuje až 385 000m2 čo je 60% územia. Plánovaný je aj park o výmere 10 000m2.


Mapa členenia (väčšie rozlíšenie nižšie v galérii)

Obytný súbor Párovské lúky mapka

Letecký pohľad na Párovské lúky od R1A

Obytný súbor Párovské lúky letecký pohľad


Tiež si prečítajte:

Párovské lúky - nová štvrť Nitry - článok z roku 2008 o výstavbe na území Párovských lúk
Diskusia k téme Párovské lúky v našom Diskusnom fóre

Mapky, nákresy, vizualizácie

Lokalizácia na mape
Zdroj: Spracované z: eia.enviroportal.sk, letecká fotografia Nitralive.sk