Mesto Nitra dnes prijalo rozhodnutie o zrušení verejného obstarávania na dopravcu zabezpečujúceho mestskú hromadnú dopravu v Nitre. Mesto posúdilo ponuku ako prekračujúcu Predpokladanú hodnotu zákazky.

Do súťaže sa prihlásil jediný uchádzač, spoločnosť Arriva Nitra, a. s. Arrive končí aktuálna zmluva k dňu 31.12.2019.

Ďalší postup vo veci zabezpečenia bezproblémového fungovania MHD v meste Nitra bude mesto riešiť v spolupráci so spoločnosťou Arriva Nitra a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave.

Verejné obstarávanie vyhlásilo mesto Nitra koncom marca 2019, posledné informácie sme priniesli v októbri, kedy sme informovali o kontrole vykonávanej u dopravcu Útvarom hlavného kontrolóra. Predmetom kontroly bola práve ponúknutá cena.