Po úspešnom jesennom Univerzitnom dni otvorených dverí Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre naša škola pripravuje aj jarný termín DOD UKF 2023. Uskutoční sa vo štvrtok 16. februára 2023 od 9.00 do 14.00 hod. Podrobné informácie o programe na univerzite, resp. na jednotlivých fakultách, nájdete na našej stránke www.ukf.sk/dod

Prvý kontakt s akademickým prostredím a základné informácie účastníci DOD 2023 získajú už v hlavnej budove UKF na Tr. A. Hlinku 1, kde budú informačné stánky všetkých piatich fakúlt, študentských organizácií a programu Erasmus+. Konkrétny program ich čaká v priestoroch fakúlt na Štefánikovej 67, Hodžovej 1, Kraskovej 1, Dražovskej 4 a Slančíkovej 1, kde sa dozvedia podrobné informácie o študijných programoch ponúkaných v akademickom roku 2023/2024, môžu sa zúčastniť workshopov, prezentácií, prednášok a ďalších aktivít prezentujúcich študijné programy fakúlt. Získajú informácie o podmienkach a termínoch prijímacieho konania, obsahu vzdelávania v jednotlivých programoch či o možnostiach štúdia v zahraničí. Svoju činnosť predstavia aj katedry a pracoviská univerzity prostredníctvom svojich pedagógov a študentov, nebudú chýbať poradenstvo a prehliadky výučbových priestorov, laboratórií, dielní, telocviční, spojené s praktickými ukážkami vzdelávacích aktivít.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre poskytuje vysokoškolské vzdelávanie viac ako 60 rokov. Je víťazom Národnej ceny za kvalitu, podľa medzinárodných hodnotení patrí medzi 6-7 najlepších vysokých škôl na Slovensku. V rámci procesu akreditácie v zmysle plnenia štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo prešli hĺbkovou revíziou všetky študijné programy univerzity vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. V posledných rokoch nebolo možné akreditovať nové študijné programy v odboroch, v ktorých už UKF programy akreditované má, preto sa akreditácia sústredila na zosúladenie existujúcich programov so štandardmi. Vytvorili a akreditovali sa robustnejšie študijné programy tak, aby ich absolvovanie umožnilo širšie možnosti uplatnenia v praxi a aby sa eliminovali študijné programy s malým počtom študentov, resp. uchádzačov o štúdium. Aktuálne má UKF v Nitre akreditovaných 240 študijných programov v 19 študijných odboroch - 96 bakalárskych, 90 magisterských a 54 doktorandských, z toho je 169 v dennej a 71 v externej forme štúdia. Zosúladenie programov a celého vnútorného systému kvality univerzity so štandardmi akreditačnej agentúry sa uskutočnilo aj vďaka projektu ESF Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality na UKF v Nitre.

Pedagogická fakulta UKF akreditovala podľa nových pravidiel Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 8 nových študijných programov. Ide o tieto študijné programy (v dennej i externej forme): špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania v bakalárskom stupni, v magisterskom stupni naň nadväzuje špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania, ďalším novým študijným programom je program vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce v bakalárskom stupni, na ktorý v magisterskom stupni nadväzuje študijný program vzdelávanie dospelých a poradenstvo. Do prvého ročníka týchto programov sa zapísalo spolu 115 študentov v bakalárskom stupni štúdia a 84 študentov v magisterskom štúdiu. V tomto akademickom roku 2022/2023 sa na UKF v Nitre zapísalo viac ako 2 850 uchádzačov, celkovo má univerzita 6 836 študentov.

UKF zaznamenáva stabilne najväčší záujem uchádzačov o programy orientované na informatiku, cestovný ruch, žurnalistiku, marketingovú komunikáciu a reklamu, o cudzie jazyky, najmä prekladateľstvo a tlmočníctvo, o program predškolská a elementárna pedagogika, psychológia, šport, etika, biológia, ošetrovateľstvo, či urgentná zdravotná starostlivosť. Veľkú časť uchádzačov na UKF tvoria uchádzači o učiteľské programy a stály záujem je tiež o históriu, archeológiu, anglistiku, geografiou, environmentalistiku či sociálnu prácu.

Termíny na zasielanie prihlášok na štúdium (rovnako pre denné aj externé štúdium) na jednotlivé fakulty:

1. kolo
Bakalárske štúdium - do 31. marca 2023
Magisterské štúdium – do 30. apríla 2023
Doktorandské štúdium – do 31. mája 2023

2. kolo
Bakalárske a magisterské štúdium - do 15. augusta 2023

Viac informácií na:

https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/aktualna-ponuka-studia https://www.facebook.com/ukfvnitre/ https://www.instagram.com/ukfnitra/ https://www.ukf.sk/studium/studentsky-zivot. https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/pod-k-nam-studovatZdroj: UKF Nitra