Mesto Nitra cez spoločnosť Službyt Nitra poskytuje občanom bývanie v nájomných bytoch, ktoré prenajíma v zmysle ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.1/2011.

Aktuálne eviduje mesto 220 žiadateľov a 37 nových žiadostí o pridelenie nájomných bytov v meste Nitra, z toho:

134 žiadateľov o pridelenie bytov postavených s podporou štátu - Bytový dom Diely
20 žiadateľov + 13 nových - Bytový dom Senior
1 žiadateľ zaradený + 16 nových - Bytový dom Olympia
53 žiadateľov + 7 nových - Bytový dom Dvorčanská ulica
12 žiadateľov + 1 nová žiadosť o byt nižšieho štandardu Orechov dvor

Kto môže požiadať o nájomný byt?

1. žiadateľom je osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima a nie nižším ako jedenapolnásobok životného minima pre domácnosť žiadateľa, ktorú tvoria plnoleté osoby a zaopatrené neplnoleté deti.

2. pokiaľ je v domácnosti žiadateľa aspoň jedno nezaopatrené dieťa, mesačný príjem domácnosti takéhoto žiadateľa neprevyšuje trojnásobok životného minima a nie je nižší ako jedennásobok životného minima, vypočítaného pre domácnosť žiadateľa.

3. žiadateľom je osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima a nie nižším ako jedennásobok životného minima, vypočítaného pre domácnosť žiadateľa, ak členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom, aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov mesta, alebo

4. žiadateľom je osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov, alebo

5. žiadateľom je osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu. (napr. zákon č.403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v platnom znení).

Kam poslať žiadosť?

Službyt Nitra, s.r.o.
Ul. Janka Kráľa 122
Nitra
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: 037/69 22 109 www.sluzbyt-nitra.sk


Zdroj: Nitralive.sk, webstránka www.nitra.sk