Primátor Marek Hattas vydal pokyny, ktorými chce mesto obmedziť možné šírenie koronavírusu.

Vzhľadom na rozšírenie koronavírusu na Slovensko prijíma mesto Nitra viaceré opatrenia. V platností sú od dnes. "Všetkých občanov by sme chceli požiadať o porozumenie. Uvedené opatrenia môžu dočasne spôsobiť obmedzenia, ktoré nemusia byť príjemné, no vzhľadom na situáciu ich považujeme za dôležité,“ povedal primátor Marek Hattas. Mesto zároveň upozorňuje, že situácia sa môže meniť. Podľa toho bude reagovať aj Mestský úrad v Nitre sprísňovaním alebo uvoľňovaním uvedených opatrení."

Po dnešnom rokovaní na MsÚ v Nitre a konzultácií s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre primátor mesta Nitra s okamžitou platnosťou až do odvolania nariaďuje:

🔵 zrušiť všetky podujatia, ktoré organizuje mesto Nitra alebo organizuje inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra
🔵 zrušiť stretnutia seniorov v priestoroch, ktoré sú v majetku mesta Nitra
🔵 pozastaviť činnosť plavárne a sauny v Mestskom kúpeli
🔵 pozastaviť uzatváranie nových zmlúv na podujatia v priestoroch, ktoré sú v majetku Mesta Nitra
🔵 pozastaviť vydávanie povolení na verejné zhromaždenia
🔵 uzatvoriť denné stacionáre na Baničovej ulici
🔵 obmedziť prevádzku jedální Olympia a Baničova len na výdaj jedla
🔵 obmedziť dopravu detí z Orechovho dvora do škôl
🔵 uzatvoriť všetky kultúrne centrá a domy v pôsobnosti mesta Nitra pre verejné podujatia


Primátor mesta Nitra ďalej odporúča:

🔵 obmedziť návštevy v Domovoch opatrovateľských služieb na uliciach Janka Kráľa, Bernolákova, Krčméryho a Misionárska
🔵 prehodnotiť organizátorom organizovanie športových a kultúrnych podujatí, prípadne účasť divákov na týchto podujatiach, obzvlášť so zahraničnou účasťou
🔵 zrušiť všetky plánované hromadné akcie materských a základných škôl
🔵 v prípade volieb do RŠ z radov rodičov voliť elektronicky na mailovú adresu školy
🔵 ak sa dieťa alebo jeho rodinný príslušník vráti z infikovanej oblasti, riadiť sa usmernením RÚVZ Nitra a zvážiť 14-dňovú izoláciu (https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/32203)
🔵 zaradiť do školského vyučovania opätovné vzdelávanie k hygiene a spôsobov šírenia vírusu a informovať aj rodičov
🔵 riaditeľom škôl apelovať na zodpovednosť rodičov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov a detí
🔵 riaditeľom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra sledovať zdravotný stav detí a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov a zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie
🔵 verejnosti sledovať zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre online (https://www.youtube.com/watch?v=bVvNygnV7M4)
🔵 verejnosti obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí, najmä kiná, divadlá, kostoly, nákupné centrá, atď.
🔵 verejnosti sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä RÚVZ so sídlom v Nitre, ÚVZ SR.


Sumár opatrení, ktoré boli prijaté už minulý týždeň:

🔵 Zákaz návštev v domove seniorov na Jánskeho ulici.
🔵 Častejšie dezinfikovanie spoločných priestorov a sociálnych zariadení na Mestskom úrade.
🔵 Práca na doma pre zamestnancov MsÚ Nitra vracajúcich sa z rizikových oblastí.
🔵 Všetky naše školy a škôlky dostali usmernenie z ministerstva školstva, ktoré dôrazne neodporúča organizovanie akýchkoľvek výletov či exkurzií v oblastiach s potvrdeným výskytom nového koronavírusu Covid-19.
🔵 Na základe toho sme zrušili návštevu riaditeliek škôlok v podobných zariadeniach v Rakúsku. Základná škola Kniežaťa Pribinu ruší v rámci projektu Erazmus+ návštevu Veľkej Británie.
🔵 Do škôlok doobjednávame zvýšený počet antibakteriálnych prostriedkov. Priestory škôlok sa umývajú 3-4x denne.
🔵 Pracovníci škôl a škôlok tiež dostali usmernenie, podľa ktorého majú dbať na zvýšenú hygienu kľučiek a priestorov, do ktorých prichádzajú rodičia.
🔵 Ak sa niekto zo škôl, či už žiaci alebo pedagógovia, nedávno vrátil z regiónov, kde sa vyskytol koronavírus (hlavne sever Talianska, časti Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Českej republiky), musí dva týždne pozorne sledovať svoj zdravotný stav.
🔵 K opatreniam pristúpila aj spoločnosť Arriva, ktorá vo zvýšenej miere dezinfikuje autobusy a apeluje na zvýšenú hygienu.
🔵 Univerzita Konštantína Filozofa informovala, že zrušila príjem študentov a pedagógov z Číny.
🔵 Zvýšenú dezinfekciu priestorov a doplnenie dezinfekčných gélov zabezpečili všetky nákupné centrá, zvýšili frekvenciu výmeny filtrov vo vzduchotechnike, zabezpečujú edukačné letáky.
🔵 Bezpečnostné zložky nás informovali, že linky 158 aj 112 sú pripravené, potom čo dostali usmernenie od hlavného hygienika.
🔵 Odbor školstva NSK dostal usmernenie pre režim na internátoch a ďalších školských zariadeniach.