Od 1. januára 2020 platia zmeny v parkovaní v centrálnej mestskej zóne. Novinkou bolo parkovanie poslancov, ktorí parkujú zadarmo. Táto výnimka dá sa povedať pobúrila ľudí.

O zmenu sa pokúsil nezávislý poslanec Pavol Obertáš, ktorý na mestské zastupiteľstvo konané 6. februára 2020 predložil návrh na vyčiarknutie poslancov zo zoznamu oslobodených osôb. Materiál však neprešiel - väčšina poslancov sa zdržala hlasovania. Zápisnicu a ďalšie informácie nájdete v článku Poslanci budú naďalej parkovať zadarmo, návrh na zmenu neprešiel v zastupiteľstve.

Poslanec Obertáš podal podnet na Okresnú prokuratúru k preskúmaniu zákonnosti schválenej VZN o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry. "Okresná prokuratúra v Nitre listom zo dňa 14.4.2020 ma upovedomila o spôsobe vybavenia podnetu, a to o odložení podnetu podľa § 36a ods. 3 zákona o prokuratúre. Nedôvodnosť podnetu bola podľa okresnej prokuratúry daná skutočnosťou, že predmetné VZN v jeho znení dodatku č. 5 bolo prijaté v rámci preneseného výkonu štátnej správy postupom podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 6a ods. 1 zákona č. 135/1991 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)," píše Pavol Obertáš na svojej webovej stránke.

Obertáš sa s týmto rozhodnutím Okresnej prokuratúry o odložení podnetu nestotožnil a podal na Krajskú prokuratúru podnet na preskúmanie vybavenia veci Okresnou prokuratúrou, keďže podľa § 42 zákona o prokuratúre krajská prokuratúra je nadriadený orgán okresných prokuratúr, ktoré patria do jej územnej pôsobnosti, pričom riadi, organizuje a kontroluje činnosť podriadených okresných prokuratúr.

Prokurátor z Krajskej prokuratúry v Nitre podal protest proti VZN 8/2014 k jednotlivým napadnutým častiam.

Prečo Mesto Nitra a jeho vedenie predkladá nezákonné materiály na rokovanie MsZ? Pýta sa ďalej Obertáš. "Viackrát som upozornil vedenie mesta, primátora aj prednostu, že tento návrh, kde je spomínané parkovanie zadarmo pre poslancov je protizákonný a aj napriek tomu bol tento materiál niekoľkokrát predložený na rokovanie zastupiteľstva ja osobne to vnímam ako ďalší prešľap tohto vedenia mesta."

Protest prokuátoraZdroj: Nitralive.sk, www.obertas.sk