Aktualizované informácie: zápis sa bude konať dňa 2.9.2020 od 8:00 hod. do 15:00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Nitre (č. dverí 634 - 1. poschodie).

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Formulár žiadosti o prijatie dieťata


Nová materská škôlka pod Zoborom, MŠ Dobšinského, je pripravená na otvorenie. Doteraz mesto nezverejnilo žiadne bližšie informácie o zápise. Zisťoval som tak aktuálny stav otvorenia škôlky a informácie o zápise detí.

Reportáž z prehliadky novej škôlky nájdete v článku Nová materská škôlka pod Zoborom je pred dokončením, boli sme sa pozrieť na stavbe Škôlka stále čaká na právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Po získaní rozhodnutia ho musí mesto Nitra poslať spolu so žiadosťou o zaradenie tejto škôlky do siete škôl a školských zariadení na Ministerstvo školstva SR. Posledným krokom bude získanie povolenia od hygienikov.

"Zápisy zorganizujeme hneď po tom, ako prebehne táto formálna procedúra. Budeme o nich informovať na webe mesta, na Facebooku mesta, prípadne ďalšími komunikačnými kanálmi mesta, aj prostredníctvom médií," informoval o zápise hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Mesto Nitra si predbežne evidujeme záujem rodičov o zapísanie detí do škôlky. Nejedná sa ale o oficiálny zápis. Zápis prebehne riadne po zápise škôlky do siete škôl.

Ak sa nevyskytne žiadny problém, uskutoční sa zápis do MŠ Dobšinského v prvej polovici septembra.Zdroj: Nitralive.sk