V súvislosti s postupujúcou epidémiou Covid-19 v Nitrianskom okrese, cítime spoluzodpovednosť pri jej zvládnutí a súčasne pri zabezpečení najnevyhnutnejšej zdravotnej starostlivosti pacientom Špecializovanej nemocnice sv.Svorada Zobor, n.o. z celého Nitrianskeho kraja a priľahlých okresov či susedných krajov. Situácia nám nie je ľahostajná, preto zasielame nasledovné stanovisko:

Sme jednoznačne za zavedenie tvrdého lockdownu v Nitrianskom okrese, uvedomujúc si aj možné závažné ekonomické následky, ktoré však nemôžu prevážiť obete na zdraví a životoch zdravotníkov, ktorí sa s plným nasadením snažia kritickú situáciu zvládnuť. Rozsah epidémie však v aktuálnej situácii presahuje možnosti a kapacity zdravotníckeho systému, čo vyžaduje zapojiť všetky zložky mobilizácie na úrovni štátu, vyššieho územného celku, okresu a mesta Nitra.
Myslíme si, že v oblasti zabezpečenia núdzovej zdravotnej starostlivosti o kriticky chorých pacientov, by bolo potrebné dočasne pozastaviť plánované zákroky v zariadeniach jednodňovej chirurgickej zdravotnej starostlivosti, plastickej chirurugii a stomatochirurugii za účelom uvoľnenia a presmerovania anesteziologických tímov do akútnej nemocničnej starostlivosti.
Obraciame sa aj na kolegov, všeobecných lekárov a ambulantných špecialistov, aby v maximálnej možnej miere naďalej zabezpečovali zdravotnú starostlivosť, čo výrazne odľahčí preťažené nemocnice v poskytovaní neodkladnej a najnevyhnutnejšej zdravotnej starostlivosti aj o pacientov, ktorí sa t.č. neliečia na koronavírusovú infekciu. Zároveň sa obraciame aj na pacientov a ich rodinných príslušníkov, aby pochopili kritickú situáciu v zdravotníckych zariadeniach a rešpektovali rozhodnutie ošetrujúcich lekárov ohľadom prekladu pacienta do iného zdravotníckeho zariadenia, ktoré disponuje voľnými reprofilizovanými lôžkami.
Žiadame zodpovedné orgány na všetkých stupňoch riadenia štátu, samosprávneho kraja, okresu a miest či obcí na vykonávanie dôraznej kontrolnej činnosti pri dodržiavaní všetkých platných obmedzení v súvislosti s pandémiou Covid-19.
Žiadame vedenie mesta Nitra o spoluprácu a súčinnosť pri zabezpečovaní potrebných zdravotno-preventívnych úkonov pre našich spoluobčanov.

Naši zdravotníci napriek neľahkej situácii v personálnom zabezpečovaní akútnej zdravotnej starostlivosti o pacientov či už s infekciou koronavírusu alebo i bez nej, ponúkli spontánne vedeniu nemocnice svoju osobnú pomoc pri zabezpečovaní potrebných úkonov pri medializovanom plošnom testovaní v meste a okrese Nitra.

V záujme korektnej informovanosti verejnosti pripomínam, že v našej nemocnici bolo od 20.10.2020 na základe požiadavky Ministerstva zdravotníctva SR a za účelom odľahčenia Fakultnej nemocnice Nitra reprofilizovaných viac ako 10% lôžkového fondu, podobne ako aj v ostatných slovenských nemocniciach. Zároveň bola nemocnica mimoriadnym rozhodnutím MZ SR vyhlásená za subjekt hospodárskej mobilizácie a priradená tak k 49 dovtedy jestvujúcim subjektom hospodárskej mobilizácie. Na rozdiel od iných subjektov bola nútená v priebehu 3-4 dní vykonať všetky potrebné kroky na reprofilizáciu prvých 22 lôžok. Reálne bola medzi prvými nemocnicami v kraji, ktoré popri FN začala poskytovať zdravotnú starostlivosť o pacientov postihnutých koronavírusovou infekciou. Chceli by sme aj pripomenúť, že v tomto čase, kedy priemerná obložnosť reprofilizovaných 10% lôžkového fondu v ostatných nemocniciach bola Ministerstvom zdravotníctva SR referovaná na úrovni 50-60%, v našom zariadení bolo využívaných od prvých dní 95-100% reprofilizovaných lôžok.

Pre kritickú epidemiologickú situáciu sme od 28.12.2020 rozšírili činnosť reprofilizovaných lôžok pre liečbu pacientov s Covid-19 na 38 lôžok, čím sme po urgentnom zadovážení ďalších kyslíkových rozvádzačov k lôžkam pacientov zvýšili ich počet na 60, a tak zabezpečili možnosť poskytnúť 60% kyslíkových lôžok nemocnice pre pacientov postihnutých koronavírusovou infekciou.V tejto chvíli vzhľadom na viac ako 4-násobné zvýšenie dennej potreby kyslíka z kyslíkovej stanice predstavuje technické kapacitné maximum možností špecializovanej nemocnice.

Personál našej nemocnice, podobne ako aj v iných najviac vyťažených zdravotníckych zariadeniach, pracuje s maximálnym pracovným nasadením a obetavosťou a okrem zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pacientov s akútnymi a onkologickými chorobami dýchacích ciest pre spádový region cca 1,5 milióna obyvateľov, výrazne pomáha aj obyvateľom a pacientom mesta Nitry a blízkeho okolia. Chýba však morálne ocenenie ich práce a zo strany mesta Nitra by bolo žiaduce a povzbudzujúce. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., je ako nemocnica zaradená do celosvetovej siete Nemocníc podporujúcich zdravie, samozrejme pripravená v rámci svojich možnosti okrem svojho špecializovaného zamerania pomôcť i na komunálnej úrovni – mestu Nitra a okolitým obciam okresu.

V Nitre dňa 06.01.2021

MUDr. Kabaivanov Plamen
riaditeľ ŠN sv. Svorada Zobor n.o.