Aktualizácia, 14.12. o 14:47 hod.

Poslanec Igor Kršiak predložil v mene poslaneckých klubov pozmeňovací návrh, ktorý ponecháva daň zo stavby na bývanie a daň z bytov na rovnakej úrovni. Tento návrh prešiel. Za rodinné domy a byty tak nebudú obyvatelia Nitry platiť viac.

Poplatok za komunálny odpad sa zvyšuje podľa nižšie uvedeného návrhu, ktorý bol zastupiteľstvom schválený. Ide o zvýšenie zo 42 na 50 eur za osobu za rok.

Pôvodný článok

Mestské zastupiteľstvo v Nitre bude vo štvrtok 14. decembra 2023 rokovať aj o zvýšení niektorých daní. Na stole je zvýšenie dane za komunálne odpady, stavby a byty. Dôvodom zvýšenia dane za odpad je podľa mesta 8-percentná valorizácia cien a nárast nákladov na uloženie odpadu o 12,8 percenta. V prípade dane za nehnuteľnosti má byť dôvodom novelizácia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach.

Poplatok za komunálne odpady sa zvyšuje:

a) z 0,11507 € za osobu a kalendárny deň / 42 eur za rok na osobu (u subjektov, pre ktorých nie je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov) na 50,00 € za osobu a kalendárny rok
b) z 0,030 € za 1 liter komunálnych odpadov (u subjektov pre ktorých je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov) na 0,039 € za liter
c) z 0,05 € za 1 kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín“ na 0,07 € za 1 kilogram

Daň zo stavieb sa mení nasledovne:

a) BEZ ZMENY: 0,75 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) z 0,60 € na 1€ za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) z 0,80 € na 1,50 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 1,30 € za samostatne stojace garáže - bez zmeny,
e) 1,30 € za stavby hromadných garáží - bez zmeny,
f) 1,30 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou - bez zmeny,
g) z 5,20 € na 6€ za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) z 5,20 € na 6€ za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) z 5,20 € na 6€ za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h),“

Daň z bytov sa mení nasledovne:

a/ BEZ ZMENY: 0,75 € byty,
b/ 1€ nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely - bez zmeny,
c/ z 5,20 € na 6€ nebytové priestory slúžiace na podnikateľské účely,“