Novodobý príbeh kreatívneho centra sa začal písať v minulom volebnom období presnejšie v roku 2019, kedy mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Celkové náklady na projekt boli vyčíslené na 16.387.976 €, z toho 15.568.578 € (95%) predstavuje nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a náklady 819.398 € je výška spolufinancovania projektu z prostriedkov mesta.

Pred samotnou realizáciou projektu musí byť spracovaná projektová dokumentácia. Mesto vypísalo súťaž na jej zhotoviteľa, ktorú však zrušilo a spracovanie projektovej dokumentácie zadalo 3 projektantom vo forme dohody o vykonaní práce, každá dohoda za 40.000 € plus odvody. Týmto rozhodnutím sa mesto zbavilo možnosti vyžadovať od projektantov náhradu škody v prípade nesprávneho projektu, pretože v podstate išlo o zamestnanecký pomer s obmedzenou zodpovednosťou. Zároveň náklady na projekt sa stali neoprávnenými nákladmi, takže mesto ich hradilo z vlastných zdrojov. Následne boli vyhlásené súťaže na zhotoviteľa, ktoré vygenerovali sumu o viac ako 2 mil. nižšiu. Vyzeralo to nádejne až pokým sa začala realizácia projektu a s ňou spojené problémy. Realizátori stavby postupne avizovali práce naviac, ktorých celková hodnota je v súčasnosti 715.497,24 €, z toho na Martinskom vrchu vo výške 355.797,67 a na kine Palace vo výške 359.699,57€. Tieto financie musí zaplatiť mesto. Ako vyplýva z kontroly hlavnej kontrolórky mesta nevyhnutnosť uzatvorenia dodatkov na práce naviac pri stavbe Martinský vrch svedčí o nedostatočne venovanej pozornosti pri spracovaní PD na Martinský Vrch. Pripomíname, že ide o tú projektovú dokumentáciu, ktorú pripravili dohodári bez zodpovednosti za prípadné škody. Okrem toho mesto z vlastných zdrojov muselo zaplatiť indexáciu cien vo výške 363.640,33 € a náklady na externý stavebný dozor vo výške 63.000 €.

Prednedávnom mesto obstarávalo technologické vybavenie. Vybavenie mesto obstarávalo priamym zadaním. Podľa tvrdenia mesta je všetko v poriadku, no úrad pre verejné obstarávanie si vyžiadal podklady k súťaži a bude ju kontrolovať. Verejné obstarávanie vygenerovalo sumu vyššiu o 286.828,20 €, oproti plánovaným výdavkom, ktoré zaplatí mesto. Hlavná kontrolórke sa vo svoje správe z kontroly k tomuto verejnému obstarávaniu vyjadrila nasledovne „rozhodnutie začať realizovať VO na interiérové a technické vybavenie KC až v období 6 mesiacov pred ukončením projektu s prihliadnutím na rozsah predmetov zákaziek, procesné postupy a lehoty dodania, prípadne nepredvídateľné okolnosti napr. nepredloženie žiadnej cenovej ponuky, predstavuje veľkú časovú tieseň ukončenia projektu“. Zároveň s rekonštrukciou budov prebiehala činnosť kreatívneho centra. Táto činnosť bola doposiaľ financovaná z nenávratného finančného prostriedku a príspevkov mesta. Budúci rok bude činnosť centra financovaná z mestských prostriedkov. V rozpočte je na to vyčlenených 612.000, €. Udržateľnosť projektu je 5 rokov, tzn. počas tohto obdobia bude potrebné každý rok vyčleniť minimálne túto čiastku. Ako poslanci sme sa pani riaditeľky pýtali, čo mesto za to dostane, ale jasnej odpovede sme nedočkali. Rovnako nám zatiaľ nebol predložený program činnosti na rok 2024. Zároveň sme si ako poslanci pýtali podklady k programu akcelerátor. V rámci tohoto programu boli prideľované dotácie na činnosť začínajúcich podnikateľov. Požadované podklady nám neboli sprístupnené a museli sme si ich žiadať prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Transparentnosť v praxi.

Predpokladaný termín ukončenia prác bol v októbri tohto roka. Nakoniec aj v dôsledku horeuvedených chýb sa termín dokončenia posunul a v súčasnosti na mesto prichádzajú niekoľko stotisícové faktúry, pričom mesto nemá dostatok finančnej likvidity na ich úhradu, a preto si musí zobrať preklenovací uver vo výške niekoľkých miliónov.

Ako vidno činnosť kreatívneho centra si vyžiada nemalé finančné prostriedky, a preto je prirodzené, že žiadame možnosť priamo kontrolovať kreatívne centrum. Zároveň ako vyplýva zo správy hlavnej kontrolórky, počas prípravy a realizácie projektu bolo urobených niekoľko chýb, za ktoré žiadame vyvodiť zodpovednosť.

V čase zložitej finančnej situácie mesta, kedy je naplánované zvýšenie daní a poplatkov za komunálny odpad žiadame šetriť finančné prostriedky napríklad zrušením pozície poradcu primátora pre komunikáciu s platom okolo 3.500, € (za rok viac ako 50.000,-€), najmä s ohľadom na skutočnosť, že doposiaľ nie je neobsadené miesto vedúceho komunikačného odboru.

Pán primátor, vo svojom vyjadrení nás žiadate o podporu a apelujete na zdravý rozum. Na druhej strane nie Ste ochotný zrušiť smernicu, ktorá presne vymedzuje poslancom hodiny (dva krát do týždňa na jednu hodinu), kedy sa môžu stretnúť s pracovníkmi mesta. Radi by sme vedeli, kto Vás v tomto inšpiroval, lebo my nepoznáme mesto, kde by mali poslanci stanovené “úradné hodiny“. Zároveň odmietate prehodnotiť smernicu, ktorá zaviedla povinnosť odsúhlasiť investičnú akciu alebo objednávku so súhlasu vedenia mesta, pričom zradnosť tejto smernice sa jasne prejavila v prípade objednávky na projektovú dokumentáciu zmeny organizácie dopravy na križovatke pri Mlynoch, kde napriek kladným stanoviskám komisií, finančnom krytí v rozpočte a požiadavke väčšiny poslancov vyjadrenej hlasovaním v zastupiteľstve ju viceprimátor nepodpísal.

Keď toto čítate, skutočne si myslíte, že požiadavky poslancov sú neopodstatnené a prehnané?

Vo svojom statuse sa nás pýtate, za čo budeme realizovať projekty v budúcnosti, ale Vy pritom neviete odpovedať na jednoduchú otázku, ktorú Vám položila kolegyňa poslankyňa na zastupiteľstve, či ako osoba zodpovedná za chod úradu vyvodíte politickú zodpovednosť a vzdáte sa pozície primátora, ak z dôvodu pochybení bude mesto musieť vrátiť finančné prostriedky EÚ za projekt kreatívneho centra, pretože v takom prípade budeme rovnako stáť pred dilemou ako financovať mesto.

Pán primátor, osud kreatívneho centra a mesta nie je len v rukách poslancov, ale aj vo Vašich rukách, preto namiesto emotívneho apelovania Vás žiadame, vráťte sa k rokovaciemu stolu a spolu hľadajme riešenie v prospech nášho mesta.

Členovia poslanecké klubu Spolu pre Nitru:
Pavol Obertáš
Martina Dubaiová
Andrej Sitkey
Ladislav Turba