Na dokončovaní R1 pracuje už 2 600 stavbárov

Výstavba projektu PR1BINA (ako sa oficiálne nazýva PPP projekt rýchlostnej cesty R1) sa v júni dostala do záverečnej fázy: väčšinu prác tvorila pokládka jednotlivých vrstiev asfaltu a dokončovacie práce vrátane osádzania zvodidiel. Nosné konštrukcie všetkých mostov na prvých troch úsekoch sú takmer kompletne ukončené, Granvia Construction sa teraz sústreďuje na ich prepojenie s vozovkou. Intenzitu prác dokumentuje najvyšší počet pracovníkov na stavbe od začiatku roka 2011 – až 2 600 – a zapojenie 335 dopravných prostriedkov a viac ako 300 stavebných strojov.

Väčšina prác sa v priebehu júna sústredila na dokončovanie hlavnej trasy rýchlostnej cesty, veľkých mostných objektov, Strediska správy a údržby rýchlostnej cesty (SSUR) a odpočívadiel na úseku Beladice – Tekovské Nemce. Väčšinu prác tvorila pokládka jednotlivých vrstiev vozoviek, dokončovacie práce (krajnice, odvodňovacie žľaby, úprava svahov) vrátane montáže betónových stredových a oceľových zvodidiel. Na mostoch 1. – 3. úseku sú takmer dokončené nosné konštrukcie, práce sa teraz sústreďujú na dokončovacie práce, najmä izoláciu mostoviek, realizáciu ríms a osadzovanie dilatačných záverov.

Postup prác na úseku Nitra, západ - Selenec

Na konci júna bolo na úseku Nitra, západ – Selenec dokončených 101 stavebných objektov a rozpracovaných bolo 157 stavebných objektov.

SO 101 - rýchlostnej ceste R1 km 0,000-12,640

SO 101 realizácia asfaltových vrstiev stredového deliaceho pásu, SO 101 realizácia oceľových zvodidiel v km 4,200-4,500

Popis

Popis

SO 101 realizácia aktívnej zóny v záreze km 5,50-6,20, realizácia drenáží, SO 101 zrealizovaná asfaltová vrstva VMT v km 10,600 – 10,900, realizácia stredného deliaceho pásu

Popis

Popis

Na objekte SO 102 - Križovatka „Lehota“ v km 0,789 pokračovali práce na budovaní konštrukčných vrstiev LEMN 2 a LEMN4 a terénne úpravy

SO 102 Križovatka „Lehota“ –presmerovaná doprava na LEMN 1

Popis

Popis

Na objekte SO 103 - Križovatka „Čermáň“ v km 6,538 boli realizované odkopy zemného telesa, sanačné opatrenia a budovanie násypu

SO 103 Križovatka Čermáň – zrealizované asfaltové vrstvy na vetvách križovatky, SO 104 Napojenie SSUR na rýchlostnú cestu R1 – realizácia konštrukčných vrstiev na vetvách

Popis

Popis

Na SO 209 - Most na R1 nad Priemyselnou ulicou

SO 209 Most na R1 – zrealizovaná mostovka na DC2, realizácia ríms, SO 209 Most na R1 – zdemontovaná výrobňa na DC1, dosýpanie zem Telesa

Popis

Popis

Zdroj: Granvia