Slovenská správa ciest zrušila verejné obstarávanie na modernizáciu a rekonštrukciu mostov ciest I. triedy III. etapa pod ktorú spadá aj rekonštrukcia Univerzitného mosta v Nitre. Dôvodom je zhoršenie stavu niektorých mostov. Súťaž bola vyhlásená vo februári 2015.

"Verejný obstarávateľ bude aktualizovať rozsah predmetu zákazky a upresňovať špecifikáciu a následne vyhlási nové verejné obstarávanie v súlade so zákonom," píše sa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Lehota na predkladanie ponúk bola posúvaná osemkrát. Pôvodný termín bol 3. apríl 2015, posledný 15. januára 2016.

Univerzitný most Nitra

Univerzitný most je v zlom technickom stave a už niekoľko rokov čaká na rekonštrukciu. Na moste sú trvalo umiestnené dopravné značky obmedzujúce rýchlosť na maximálne 40 km/h. Posledná rekonštrukcia mosta prebehla koncom sedemdesiatych rokov. Porušené sú chodníky, na vozovke sa nachádzajú výtlky a trhliny. Nosná konštrukcia sa skladá z 2 častí: stredná staršia časť bola realizovaná v roku 1964 v rámci pôvodného mosta a krajné časti pripojené pri rekonštrukcii a rozšírení mosta je z roku 1979.


Univerzitný most po rekonštrukcii

"Šírka jestvujúcich jazdných pruhov na moste je 2,90 m, cieľom modernizácie je ich rozšírenie na 3,10 m. Súčasťou modernizácie je aj zvýšenie zaťažiteľnosti mosta," píše sa v Dokumentácii pre ponuku.

V rámci modernizácie budú zrekonštruované:

- nadväzujúce časti komunikácie v dĺžke približne 11m pred a za mostom,
- realizovaná preložka plynovodu,
- preložka verejného osvetlenia,
- preložka signalizačného kábla CSS,
- preložka silnoprúdových vedení spol. ZSE,
- preložky slaboprúdových vedení niekoľkých spoločností a organizácií,
- realizovaný hlásič námrazy na moste vrátane jeho pripojenia k elektrickej sieti.

Chýbajúci podjazd

O nutnosti vybudovania podjazdu pod Univerzitným mostom písal na našej webstránke aj Andrej Sitkey vo svojom blogu Blogu o doprave. Z blogu citujem: "S nárastom intenzity dopravy najmä podielu cyklistov a predĺžením cyklotrasy až po Priemyselnú ulicu resp. v budúcnosti až po kafilériu je nevyhnutné zriadiť podjazd pod Univerzitným mostom a zároveň zrušiť priechod pre cyklistov na svetelnej križovatke. Podjazd umožní bezkolízne prekonanie cesty I. triedy, čím sa zvýši bezpečnosť chodcov a cyklistov. Umožní zvýšenie priepustnosti cestnej svetlenej signalizácie najmä na vedľajších komunikáciách, vytvorí bezpečnejšiu alternatívu k priechodu pre chodcov medzi univerzitami, ktorý v prípade zelenej vlny nekoordinovaným prechádzaním chodcov negatívne ovplyvňuje plynulosť premávky."

Téma podjazdu sa preberala aj v rámci prípravy rekonštrukcie mosta. Správca mosta, ktorým je Slovenská správa ciest, nesúhlasil s jeho zriadením v rámci rekonštrukcie, pretože podchod resp. podjazd pre cyklistov nie je súčasťou mosta. Projektant, ktorý riešil projektovú dokumentáciu rekonštrukcie sa však vyjadril, že výstavba podjazdu je technicky možná na strane univerzít.


Univerzitný most Nitra


Fotogaléria - mosty a podjazdy v Nitre


Zdroj: Nitralive.sk