Mestské zastupiteľstvo dnes schválilo návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta na rok 2019. Vo všetkých prípadoch ide o navýšenie financovania resp. z nulovej hodnoty na plusovú.

Podrobný materiál nájdete pod článkom, vyberám z neho tie najpodstatnejšie investície. Financie, ktoré budú použité na tieto investície pochádzajú zo schválených a nevyčerpaných úverov z rokov 2017 a 2018 a tiež z nového úveru pre rok 2019 (viď predchádzajúci článok na titulke).


-Vybrané položky-


Krškany

Kanalizácia Dvorčanská: +381 320€


Staré mesto

Oprava pešej lávky nad Železničnou stanicou: +170 000€
Odvádzanie zrážkových vôd z Horného Palánku: +7 380€
Kanalizácia Spojovacia ul. 5-6: +22 110€


Čermáň

Športová hala Hlboká: +100 488€
BD Hlboká + TV: +63 696€


Klokočina, Diely, Kynek

Parkovisko Škultétyho 36-42: +60 000€
Kanalizácia Bizetova 1-11 (vnútrobloková): +47 998€
Odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho: +130 000€
BD C307-Diely Tokajská + TV: +1 249 020€
Chodník na ul.Hydinárska 2 etapa: +8 000€
Kanalizácia Šúdolská, A.Točíka - dokončenie: +159 167€
Rekonštrukcia KD Kynek: +128 691€


Zobor

Súvislá oprava MK Pivoňková: +47 000€
MŠ Dobšinského: +1 900 000€


Chrenová

Cintorín Chrenová II.etapa: +1 205 824€
Projektová dokumentácia rozšírenia parkoviska pri Poliklinike Chrenová: +2 000€
Kanalizácia Bajkalská 2 (vnútrobloková): +30 774€
Projektová dokumentácia stavby BD Ďumbierska, 30 b.j., Nitra-Chrenová: +58 680€


Modernizácia a obnova miestnych komunikácií: +3 000 000€Investičné akcie – 2019: +1 397 000€

Bezpečné priechody
Výbočiská MAD
Dobudovanie cyklodopravnej infraštruktúry
Podjazd pod Univerzitným mostom
Poliklinika Párovce – debarierizácia priestorov


Obnova školských budov: +1 945 000€


ZŠ Škultétyho – dokončenie obnovy sociálnych zariadení
ZŠ Beethovenova – dokončenie obnovy sociálnych zariadení
ZŠ na Hôrke-– dokončenie obnovy sociálnych zariadení
Rekonštrukcia rozvodov ZŚ kniežaťa Pribinu
MŠ Zvolenská – energetické zhodnotenie
MŠ Topoľová – energetické zhodnotenie, výmena potrubí
MŠ Novomestského – energetické zhodnotenie
MŠ Beethovenova – rozšírenie prevádzkových priestorov
MDJ a MŠ Bazovského – energetické zhodnotenie
ZUŠ J.Rosinského - znižovanie energetickej náročnosti
Rekonštrukcia a modernizácia školských jedální a výdajní na ZŠ a MŠ


Obnova športových zariadení: +100 000€

Tenisová hala nová (obnova strechy)


Prípravná a projektová dokumentácia: +500 000€

vonkajšie ihrisko ZŠ Krčméryho
Plaváreň pod Borinou
koncertná sieň pri ZUŠ
zastrešenie átria ZŠ Nábrežie mládeže pre účely telocvične
ZŠ Tulipánova – pavilón 3
Mestský dom Štefánikova 1
ZŠ Nábrežie mládeže (rozšírenie jedálne)
CVČ
Kino Lipa
Plaváreň Chrenová


Iné

Správa a údržba miestnych komunikácií (Stredisko mestských služieb): +400 000€
Verejná zeleň (Stredisko mestských služieb): +63 328€
Obnova a ošetrenie verejnej zelene: +86 762€
Obnova mestského mobiliáru: +150 000€
Dotácia FC Nitra – na činnosť: +110 000€
Dopravno urbanistická štúdia - Prepoj Braneckého Hviezdoslavova, predĺženie MK Hviezdoslavova na okružnú križovatku: +30 000€Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019 by Michal Šimonek on ScribdZdroj: Nitralive.sk, www.nitra.sk - materiál 122/2019