Križovatka "Klimak" - Trnavská/Hlohovecká ulica.

Dňa 26. júna 2017 ste si mohli prečítať článok od Andreja Sitkeya k téme Návrh riešenia križovatky pri Klimaku (Trnavská/Štúrova/Hlohovecká). Ako riešenie križovatky pri Klimaku navrhol zvýšiť počet jazdných pruhov, tak aby bol pred križovatkami vytvorený samostatný pruh pre ľavé ako i pravé odbočenie. "Rozšírenie cesty by bolo realizované na pravej strane komunikácie v smere na Metro na úkor pásu cestnej zelene a odvodňovacieho zariadenia cesty. Navrhované opatrenie by malo zvýšiť plynulosť cestnej premávky najmä na pravých odbočeniach, skrátiť kolóny (vozidlá budú čakať v dvoch pruhoch), čím by sa mala zlepšiť aj plynulosť v smere od Lehoty. Okrem stavebných úprav navrhujem v celom úseku až po Metro obmedziť rýchlosť jazdy na 50 km/hod., čím sa uľahčí pripojenie vozidiel na hlavnú cestu," citujem Andreja z článku.

Okružná križovatka by bola problematickejším riešením z dôvodu záberu pozemkov, zárezu do svahu a podobne.

Zaujímal som sa o aktuálny stav zámeru riešiť križovatku. Prestavbu križovatky pri Klimaku rieši mesto Nitra ako správca komunikácií na území mesta. Od tabule Nitra je správcom komunikácie Nitriansky samosprávny kraj (NSK), patrí tam aj most na ceste II/513 nad rýchlostnou cestou R1a. V súčasnosti sa realizuje projektová príprava prestavby križovatky Trnavská - Hlohovecká (Klimak). Po ukončení projektovej prípravy a vydaní právoplatného stavebného povolenia bude stavba realizovaná a financovaná na základe dohody medzi mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom.

Odbor investičnej výstavby dal vypracovať kapacitné posúdenie na základe podkladov z NSK. "Spracovateľ posúdenia zistil, že nie sú predložené v prieskume dostatočné informácie. Požiadali sme o dopracovanie tých informácií. Dnes sme v pošte dostali dopracovanú dokumentáciu, ktorú predložíme spracovateľovi dopravno-kapacitného posúdenia," informoval ma dnes hovorca Nitry Tomáš Holúbek.

Po získaní dopravno-kapacitného posúdenia obstará mesto Nitra dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Nasledovať bude stavebné konanie, výsledkom bude stavebné povolenie. V hre sú 2 varianty - styková križovatka (podobná návrhu v článku Návrh riešenia križovatky pri Klimaku (Trnavská/Štúrova/Hlohovecká)) a okružná križovatka.


Reakcia Andreja Sitkeya

Ako sa píše v článku, v minulosti som predložil návrh na zlepšenie dopravnej situácie na ceste III/1674, ktorý spočíval v pridaní odbočovacich pruhov v úseku medzi križovatkami s MK Štúrova a vetvou mimoúrovňovej križovatky ciest R1a a II/513. Išlo o finančne a priestorovo menej náročné riešenie. Realizácia tohto návrhu bola s drobnými úpravami doporučená autorizovaným inžinierom, ktorý spracoval pre NSK sčítanie dopravy v tomto úseku. Po nástupe dopravného inžiniera na mestský úrad bol ním spracovaný dopravný model, ktorý rovnako potvrdil vhodnosť navrhovaného opatrenia. Taktiež komisia pre mestskú mobilitu odporučila jeho realizáciu. Napriek viacerým odporúčaniam sa však začala spomínať možnosť realizácie okružnej križovatky na križovatke cesty III. triedy a Štúrovej ulice. Podľa mojich informácií, návrh vybudovať okružnú križovatku vznikol z potreby dopravného napojenia susedného pozemku, kde súkromný investor plánuje výstavbu polyfunkčného objektu. V tejto súvislosti si kladiem niekoľko otázok napríklad Prečo financuje kapacitné posúdenie križovatky samospráva a nie súkromný investor?, Prečo má dokumentáciu, povoľovací proces a samotnú výstavbu financovať samospráva ak zmena typu križovatky vyplynula z potreby napojenia súkromného objektu? resp. V akom časom horizonte má byť objekt realizovaný?.Na tejto križovatke som strávil niekoľko hodín a podľa mojich skúseností sa hlavným problémom javí napojenie na cestu II/513, kde z dôvodu vysokej intenzity premávky vznikajú v dopravnej špičke kolóny. Následne sa tento problém prenáša až na susednú križovatku a MK Štúrova. Z uvedeného dôvodu považujem za vhodné prioritne riešiť tento problém a prípadne okružnú križovatku riešiť v spolupráci s investorom v rámci povoľovacieho procesu polyfunkčného objektu ako vyvolanú investíciu.


Most II/513 nad R1a - most medzi Metrom a Kynekom

O zámere NSK zrekonštruovať cestu z Alekšiniec do Nitry som písal nedávno. Pripomínam článok. Táto oprava sa má realizovať začiatkom roka 2021, končí však pred mostom a teda most nie je zahrnutý a to z dôvodu "5 ročnej udržateľnosti projektu".

Most je na základe súčasného stavebno-technického stavu zaradený do stupňa IV – uspokojivý. Pri jeho prehliadke boli zistené poškodenia mostných záverov koróziou a chýbajúcou gumenou vložkou, čo má za následok zatekanie na konštrukciu mosta, ďalej korózia kovových častí mosta (zábradlie, ložiská, odvodňovače). Preto bol most zaradený do materiálu s názvom „Správa o stavebno – technickom stave mostov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja ku dňu 30.09.2019“ spracovaného a predloženého na 16. riadne zasadnutie Zastupiteľstva NSK v decembri minulého roka. Zastupiteľstvo NSK správu o stavebno-technickom stave (aj) tohto mosta zobralo na vedomie.

"Mosty uvedené v tomto materiáli budú v nasledujúcom období zaraďované do investičného plánu NSK podľa stupňa poškodenia a významu cestnej komunikácie, na ktorej sa nachádzajú. NSK si je vedomý skutočnosti, že na obrusnej asfaltovej vrstve sa nachádzajú zvlnenia a trhliny, ale do predmetu modernizácie cesty II/513 výmenu asfaltových vrstiev na tomto moste z dôvodu 5 ročnej udržateľnosti projektu nemohol zaradiť. Tieto práce by sa mali vykonať v rámci plánovanej rekonštrukcie mosta," odpovedala na moje otázky pani Oľga Prekopová, hovorkyňa predsedu NSK.

Video most ponad R1a je v katastrofálnom stave
Články k téme

Príčiny tranzitnej dopravy v meste Nitra - Kynek, most na II/513
Križovatka Metro/Lužianky/II/513: návrh riešeniaZdroj: Nitralive.sk