Mesto Nitra v roku 2021 zapojilo do výzvy “Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach” a podalo projekt s názvom “Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre”. Vo februári 2022 bol mestu schválený nenávratný príspevok vo výške 762 564,80 €. Úspešný uchádzač o zákazku bol cez verejné obstarávanie vybraný v roku 2022, zmluva bola podpísaná dňa 11. mája.

Pochybenie riadiaceho orgánu a odklad zmluvy

Pri hodnotení projektu prišlo k pochybeniu na strane Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré pozastavilo realizáciu zámeru. Dňa 31.1.2023 poslalo mesto ministerstvu doplňujúce vysvetlenia a stále prebieha komunikácia. Z tohto dôvodu bola pozastavená účinnosť zmluvy so zhotoviteľom. Mesto nemá podpísanú zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku. Po doriešení horeuvedeného stavu príde k odovzdaniu staveniska. Mesto dúfa, že k tomu príde ešte v marci.

Medzitým požiadal zhotoviteľ o navýšenie rozpočtu z dôvodu nárastu cien komodít. Suma bola navýšená o 107 935,91 €. Celková suma teda činí 827 909,23 €.

Zmluvne dohodnuté trvanie realizácie je do 17 mesiacov od odovzdania staveniska.

Zhodnotenie aktuálneho stavu:

Hradný kopec predstavuje z hľadiska zelene významný priestor z hľadiska polohy a rozlohy. Aktuálny stav však neumožňuje verejnosti plnohodnotne využívať jeho územie v plnom rozsahu. Zo severo-západnej strany je hradný kopec popretkávaný chodníkmi, ktoré sú až na jeden krátky úsek v zlom stave.

V roku 2016 bol prebudovaný chodník vedúci zo Sihote k terajšiemu objektu reštaurácie pod hradom. Pribudlo zábradlie, mobiliár a turniket v dolnej časti pri verejných toaletách a tiež nové verejné osvetlenie.

Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto

Okrem vstupu s turniketom sa zo strany Jesenského ulice nachádza ďalší vstup, ktorý je však zamknutý. Dôvodom je havarijný stav chodník a hlavne mostíkov, ktoré boli vybudované cez priehlbiny.

Hradný kopec Nitra, foto

V časti pri Župnom dome sa nachádza malé “jazierko”, ktoré však neplní svoju funkciu. Malo zachytávať podzemné a zrážkové vody.

Hradný kopec Nitra, foto

Pôvodné obrubníky a mlatová povrchová úprava chodníkov je poškodená eróziou, je potrebné vybetónovať nový podklad a nahradiť mlatový povrch. Opravené budú aj múriky. V niektorých úsekoch bude osadené zábradlie.

Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto

↘️ Schodisko pod hradnou skalou

Schodisko zostane zachované, poškodený je obrubník, ktorý bude opravený. Schodisko bude doplnené o zábradlie s madlom.

Hradný kopec Nitra, foto

🏗️ Mostík, schodiská a chodník pod jaskyňou

Bude potrebné odstrániť nános naplavenej zeminy z priestoru pod skalou, pred a pod mostíkom, odstrániť poškodené časti z dreva a časť muriva. Oceľové zábrdlie bude odstránené a nahradené novým.

Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto

🪑 Odpočívadlo pod jaskyňou

V priestore pod skalným previsom a jaskyňou vznikne odpočinková terasa s lavičkami a zábradlím.

Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto

🪑 Odpočívadlo pod hradbami

Pod hradbami sa stretávajú dva chodníky, v tomto mieste vznikne odpočívadlo - terasa s lavičkami a oddychovými lavicami. Z miesta je dobrý výhľad na hradby.

Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto

⛰️ Vyhliadka pod hradbami

Chodník končí pod hradbami, kde je umiestnená kovová mreža. Z miesta je výhľad na park na Sihoti vrátane kúpaliska a smer Šindolka. Mlatový chodník bude opravený, doplnené budú oddychové lavice.

Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto

⛩️ Turniket a oplotenie na Jesenského ulici

Zo strany Jesenského ulice je vyššie spomínaný vstup cez bránku, ktorá je uzamknutá. V tomto mieste vznikne turniket - rovnaký ako sa nachádza smerom k zimnému štadiónu.

Hradný kopec Nitra, foto

💡 Verejné osvetlenie

Osvetlená je len časť od štadiónov smer reštaurácia pod hradom, revitalizácia rieši doplnenie osvetlenia po celej dĺžke chodníkov.

Hradný kopec Nitra, foto

❖ Celková situácia - nákres budúcich objektov

Nitriansky hradný kopec čaká komplexná revitalizácia


📷 FOTOGALÉRIA zvyšok

Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, foto Hradný kopec Nitra, fotoZdroj: Nitralive.sk, foto Nitralive.sk, spracované z podkadov pre verejné obstarávanie