S nárastom intenzity dopravy a postupným budovaním zdravotníckych zariadení v blízkosti fakultnej nemocnice vznikli problémy s parkovaním v areály nemocnice a v okolitých uliciach. V roku 2011 sa vedenie nemocnice rozhodlo parkovanie v areály regulovať a spoplatniť. Problém s parkovaním sa následne presunul na ulice pri nemocnici. Mesto na vzniknutú situáciu reagovalo zjednosmernením ulíc a ich spoplatnením. V roku 2012 resp. 2013 bola zjednosmernená a spoplatnená ulica Hodžova a ulice Kalinčiakova, Kukučínova a Palackého. Problém bol že, ulica Kukučínova bola spoplatnená a zjednosmernená len v úseku od Hodžovej po Moyzesovu. Druhá časť, od Moyzesovej po Wilsonovo nábrežie, zostala obojsmerná, bez spoplatnenia a dokonca Jánošikova ulica nebola vôbec zjednosmernená a spoplatnená. Práve na týchto nespoplatnených úsekoch začali parkovať vodiči, ktorí sa chceli vyhnúť plateniu za parkovanie.

V minulom roku na októbrovej komisii pre mestskú mobilitu sme prerokovávali zmenu všeobecne záväzného nariadenia o spoplatnenom parkovaní. V rámci pripomienkovania návrhu som na tento problém upozornil a následne do VZN boli doplnené zvyšné úseky ulíc. Vo februári tohto roku bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši zjednosmernenie a spoplatnenie ulíc Jánošíkova, Kukučinová a spoplatnenie ulice Kalinčiakova. V týchto dňoch sa začali osádzať dopravné značky. V minulosti bývalo zvykom, že pred samotnou zmenou organizácie dopravy sa o návrhu viac diskutovalo, aby sa zapracovali prípadné pripomienky a tak predišlo možným nedorozumeniam. Návrh býval prerokovaný na komisii pre mestskú mobilitu a na výbore mestskej časti Staré mesto. V tomto prípade sa tak napriek prísľubom o väčšej informovanosti a participatívnosti nestalo, poslanci, členovia VMČ a komisie a samotní občania nemali vedomosť o začatí realizácie zmeny organizácie dopravy. Je dobré, že po dlhých rokoch dochádza k náprave, ale realizovať takúto zmenu organizácie dopravy bez náležitého pripomienkovania nie je správne. Ak by sa o návrhu diskutovalo, mohlo byť jeho súčasťou vyznačenie zóny zákazu státia, ktorá by umožnila bezproblémovú kontrolu dodržiavania pravidiel, ktorá musí zákonite nasledovať.


Ako bude zmenená organizácia dopravy?

Kalinčiakova bude zjednosmerná od Wilsonovho nábrežia smerom k Moyzesovej ulici a ulice Kukučínova a Jánošikova budú zjednosmernené v opačnom smere. Parkovať sa bude vždy po pravej strane v smere jazdy. Trošku ma prekvapilo, že tieto dve susedné ulice boli zjednosmernené rovnakým smerom. Väčšinou sa smery susedných ulíc striedajú, aby sa zlepšila ich dostupnosť prípadne eliminovali márne jazdy pri parkovaní. Zároveň, ak by sa v budúcnosti uvažovalo so zjednosmernením Wilsonovho nábrežia v úseku od Spojovacej po Jánošíkovu, bolo by vhodné zjednosmerniť Jánošíkovu od Wilsonovho nábrežia.

Parkovanie bude vždy na pravej strane v smere jazdy.


Nákres - smer jazdy po úprave + fotogaléria - osadené stĺpy dopravného značenia

Zjednosmernenie ulíc, Kalvária Nitra Zjednosmernenie ulíc, Kalvária Nitra Zjednosmernenie ulíc, Kalvária Nitra Zjednosmernenie ulíc, Kalvária Nitra Zjednosmernenie ulíc, Kalvária Nitra Zjednosmernenie ulíc, Kalvária Nitra Zjednosmernenie ulíc, Kalvária Nitra Zjednosmernenie ulíc, Kalvária Nitra Zjednosmernenie ulíc, Kalvária Nitra Zjednosmernenie ulíc, Kalvária Nitra Zjednosmernenie ulíc, Kalvária Nitra Zjednosmernenie ulíc, Kalvária NitraZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Michal Šimonek, Nitralive.sk