Podľa posledného sčítania dopravy z roku 2015 nákladná doprava v centre mesta tvorí asi 10%. Vzhľadom na doterajší nárast dopravy možno predpokladať, že jej podiel je v súčasnosti ešte vyšší. Odklon dopravy z centra mesta sa samospráva snaží riešiť niekoľko rokov, no zatiaľ neúspešne. Mesto Nitra ešte v roku 2016 spracovalo návrh odklonu nákladnej dopravy a následne v roku 2017 bol spracovaný dopravný prieskum s cieľom zistiť jej smerovanie. Napriek uvedeným skutočnostiam dotknuté organizácie, najmä vlastník cesty Nitriansky samosprávny kraj, vydali k odklonu negatívne stanovisko. Hlavným dôvodom je, že nákladná doprava sa má odkloniť z cesty I. triedy na cestu II. triedy č. 562 – ul. Cabajská. Tento argument má svoju logiku. Cesta II. triedy nie je svojim šírkovými parametrami a stavebným prevedením dimenzovaná na zvýšenú intenzitu cestnej premávky. Podľa sčítania dopravy v roku 2015 cestou II/562 prešlo 11.236 vozidiel za 24 hod., z toho okolo 20 % boli nákladné vozidlá. Vysoká intenzita dopravy je spôsobená tým, že cesta plní funkciu privádzača na rýchlostnú cestu R1. Ďalším problémom je samotné napojenie cesty na rýchlostnú cestu. V súčasnosti je ceste II/562 napojená na rýchlostnú cestu R1 prostredníctvom priesečnej križovatky, na ktorej v čase dopravnej špičky dochádza k problémom s plynulosťou dopravy.

Súčasné vedenie mesta pokračovalo v snahe o odklon nákladnej dopravy. V máji roku 2020 primátor mesta zvolal rokovanie, na ktorom bolo dohodnuté, že Nitriansky samosprávny kraj zadá spracovanie diagnostiky mosta a vozovky na ceste II/562 – ul. Cabajská a primátor mesta prediskutuje možnosť prevzatia ul. Cabajskej do vlastníctva štátu resp. do správy Slovenskej správy ciest. V roku 2020 bola spracovaná diagnostika mosta, na základe ktorej bol most zaradený do V. stupňa to znamená na moste sa vyskytujú poruchy, ktoré majú nepriaznivý vplyv na zaťažiteľnosť mosta, ale sú odstrániteľné ešte bez výmeny poruchových súčastí. Zároveň bolo navrhnuté zníženie zaťažiteľnosti, pričom normálna zaťažiteľnosť bola stanovená na 21,4 t a výhradná zaťažiteľnosť na 30,0 t. Na základe diagnostiky bol spracovaný návrh vylúčenia nákladnej dopravy nad 20 t z Cabajského mosta, nákladné vozidlá budú presmerované na obchádzkové trasy, ktoré povedú po uliciach Štefánikova, Štúrova, Tr. A. Hlinku, Chrenovská, Zlatomoravecká a Levická. Dosiahol sa opačný efekt, aký bol požadovaný. Namiesto odľahčenia centra mesta od nákladnej dopravy sa počet nákladných vozidiel v centre mesta ešte zvýši. Podľa sčítania dopravy pribudne v centre mesta približne 150 – 200 nákladných vozidiel. V súčasnosti bol dotknutými orgánmi a organizáciami predbežne odsúhlasený termín uzávierky Cabajského mosta pre nákladnú dopravu nad 20 t v termíne od 01.06.2021 do 01.06.2023. Podľa informácii z mestského zastupiteľstva sa začiatok uzávierky má presunúť na január roku 2022.


Samozrejme oprava mosta je nevyhnutná, ale niekoľko skutočností je tu otáznych. Podarí sa NSK realizovať opravu mosta do 01.06.2023?

Na októbrovom zasadnutí zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja bolo prijaté uznesenie, ktoré ukladá riaditeľke úradu NSK vyčleniť v rozpočte na rok 2022 finančné prostriedky vo výške 30.000 € na spracovanie technickej štúdie zameranej na rekonštrukciu alebo prestavbu železničného mosta na Cabajskej ulici a do 6 mesiacov od schválenia finančných prostriedkov spracovať technickú štúdiu. Po spracovaní technickej štúdie je potrebné schváliť a následne vyčleniť finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie a vybrať jej zhotoviteľa. Potom musí prebehnúť územné resp. stavebné konanie. Nasleduje schválenie finančných prostriedkov, výber zhotoviteľa a následne samotná rekonštrukcia mosta. To všetko sa musí stihnúť do 01.06.2023. Len na pripomenutie. Stavebné povolenie na rekonštrukciu Univerzitného mosta bolo vydané v roku 2012 a jeho rekonštrukcia začala v roku 2019.


Hľadali sa možnosti zmiernenia záťaže centra mesta nákladnou dopravou spôsobenej uzávierkou mosta pre vozidlá nad 20 t?

Na pracovnom rokovaní v septembri roku 2002 navrhli zástupcovia Slovenskej správy ciest zníženie počtu jazdných pruhov na moste resp. hľadať iné riešenie státia na moste, ktoré by bolo vhodnejšie z pohľadu zaťažiteľnosti mosta. Ďalším možným riešením môže byť uzávierka mosta pre nákladnú dopravu len v smere od Šale to znamená, že vozidlá v smere od Nových Zámkov a od centra mesta, ktoré pri čakaní na cestnej svetlenej signalizácii nestoja na moste a po moste prechádzajú iba v jednom jazdnom pruhu by mali povolený vjazd. Preverili sa tieto možnosti?

Prečo Mesto Nitra vydalo kladné stanovisko k návrhu dopravného značenia použitého v súvislosti s uzávierkou mosta, keď neboli akceptované jeho pripomienky?

Na pracovných rokovaniach alebo vo svojich stanoviskách Mesta Nitra požadovalo:

- aplikovať opatrenia zvyšujúce bezpečnosť chodcov a cyklistov na priechodoch pre chodcov a cyklistov na obchádzkovej trase – požiadavka v projektovej dokumentácii nerešpektovaná.
- riešiť zaťažovaciu skúšku mosta z dôvodu riešenia možnej novej organizácie dopravy – požiadavka nerešpektovaná.
- snažiť sa o vylúčenie nežiaducej tranzitnej dopravy, čo je priamou požiadavkou Plánu udržateľnej mobility pre mesto Nitra – požiadavka nerešpektovaná.
- zabezpečiť dopravné značenia, ktoré zamedzí odbočeniu nákladných vozidiel na miestnu komunikáciu Štúrova – požiadavka nerešpektovaná.

Okrem uvedeného nebude obmedzený prejazd nákladných vozidiel po Dolnočermánskej ulici, čím môže dôjsť k zvýšeniu dopravného zaťaženia priľahlých mestských častí. Zároveň prevádzky, ktoré majú sídlo na Cabajskej alebo Jakuba Haška budú mať rovnako zakázaný prejazd cez most a to napriek tomu, že ich sídlo je pár metrov od mosta, pričom budú musieť absolvovať celú obchádzkovú trasu a tak zaťažovať centrum mesta.


Zmierni úprava signálnych plánov cestnej svetlenej signalizácie dopad zvýšenej nákladnej dopravy?

V súvislosti s odklonom nákladnej dopravy budú na križovatkách upravené signálne plány cestnej svetlenej signalizácie. Signálne plány budú upravené na 10 križovatkách v úseku od križovatky Novozámocká – Cabajská po križovatku Chrenovská – Vašinova. Podľa vyjadrenia odborníkov podmienkou efektívneho riadenia križovatiek bude funkčný systém, ktorý sníma vozidlá na križovatke. Kritickým miestom na obchádzkovej trase pravdepodobne bude na križovatke Štefánikova – Štúrova pri OC Mlyny, ktorá už v súčasnosti v čase dopravnej špičky pracuje na hrane svojej kapacity a kde doteraz neboli realizované dva pruhy pre ľavé odbočenie v smere od Univerzitného mosta na Nové Zámky. Táto požiadavka bola vznesená už v súvislosti s dopravným napojením polyfunkčného objektu Tabáň, ale Mesto Nitra napriek spracovanej projektovej dokumentácii túto požiadavku dlhodobo ignoruje.

Vo vyjadreniach politikov počúvame aká je doprava dôležitá, no v mnohých prípadoch vidíme, že v skutočnosti ide len o akýsi predvolebný marketing a nie hľadanie reálnych riešení. Nadobúdam dojem, že v tomto prípade sa obyvateľ mesta stáva rukojemníkom volebnej kampane a animozity dvoch politikov.Zdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk