Andrej Sitkey - Blog o doprave ⛔️

Koncom minulého roka v meste pribudli ďalšie lokality, kde bolo zavedené regulované alebo platené parkovanie. Platené parkovanie sa rozšírilo pod Kalváriou na uliciach Jánošíkova, Wilsonovo nábrežie, Kalinčiakova a Kukučínova. Týmto sa vytvorila súvislá zóna, ktorá zamedzí obchádzaniu platného parkovania a presne definuje priestor na parkovanie. Platené parkovanie sa zaviedlo aj na Štefánikovej ulici v blízkosti autobusovej stanice, na uliciach Pri Červenom kríži, Vajanského a na Párovciach.

Najzásadnejšia zmena sa udiala na Párovciach a preto sa pozrime na túto lokalitu podrobnejšie. Regulované parkovanie bolo vyznačené dopravnou značkou č.277 Parkovacia zóna resp. č.278 Koniec parkovacej zóny. Tieto dopravné značky vyznačujú zónu, kde je dovolené státie vozidiel len na vyznačených parkovacích miestach a len za podmienok uvedených na dodatkovej tabuli, to znamená, že vozidlá môžu parkovať len na parkovacích miestach vyznačených vodorovnými resp. zvislými dopravnými značkami. Regulované parkovanie v tejto lokalite však bolo zavedené napriek skutočnosti, že parkovacie miesta boli vytvorené zavedením jednosmernej premávky a existujúce parkovacie miesta neboli vyznačené. Tieto nedostatky spôsobujú problémy pri kontrole zo strany represívnych orgánov a napriek tomu, že od zavedenia regulovaného parkovania ubehol mesiac, množstvo vozidiel parkuje v rozpore so zákonom okrem iného na plochách spevnených štrkom alebo na zeleni.

Nedostatok parkovacích kariet, chybne značené ulice

Problémy spôsobuje aj skutočnosť, že regulované parkovanie nebolo zavedené v ucelenej zóne, v dôsledku čoho majú vodiči možnosť presunúť sa na susedné nespoplatnené ulice. Zároveň vznikla starosť občanom, ktorí nemajú trvalé bydlisko v regulovanej zóne. Týmto občanom nemožno vydať parkovacie karty na parkoviská, ktoré sú v regulovanej zóne len pár metrov od ich domu. Konkrétny problém bol na Schurmanovej ulici pri bytovom dome č.3 a 5. Nakoniec pri jeho riešení bolo zistené, že parkovisko bolo zaradené do spoplatnenej zóny napriek tomu, že ulica nie je uvedená vo všeobecne záväznom nariadení a preto sa expresne posúvali dopravné značky. Okrem toho sú chyby v značení jednosmerných ulíc, kde na križovatkách vodičom nie je daná informácia, že vchádzajú do jednosmerného úseku. Ťažkosti boli aj pri vydávaní kariet, ktorých bol nedostatok. Dúfajme, že sa v krátkom čase dajú veci do poriadku a prejavia sa pozitíva zavedenia regulovaného parkovania.

Nové všeobecne záväzné nariadenie, harmonogram zavádzania regulovaného parkovania

Mesto v súčasnosti pripravuje nové znenie všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní, ktoré by malo byť prerokované na februárovom zastupiteľstve a účinné má byť od augusta tohto roka. Do nariadenia budú zapracované nové podmienky regulovaného parkovania. Samotnému zavedeniu regulovaného parkovania do ďalších zón musí predchádzať spracovanie projektových dokumentácii, obstaranie a osadenie nových parkovacích automatov, obstaranie systému na kontrolu a evidenciu priestupkov a osadenie dopravných značiek. Pred nami je kopa povinností. Preto som na zastupiteľstve predložil návrh na uznesenie, aby primátor zabezpečil spracovanie harmonogramu zavádzania regulovaného parkovania a realizácie jednotlivých krokov potrebných na jeho zavedenie. Zastupiteľstvo návrh schválilo, tak na februárovom zastupiteľstve by mal byť predložený.

Parkovanie Párovce, Nitra, zóna Parkovanie Párovce, Nitra, zóna Parkovanie Párovce, Nitra, zóna Parkovanie Párovce, Nitra, zóna Parkovanie Párovce, Nitra, zóna Parkovanie Párovce, Nitra, zóna Parkovanie Párovce, Nitra, zóna Parkovanie Párovce, Nitra, zóna Parkovanie Párovce, Nitra, zóna Parkovanie Párovce, Nitra, zóna Parkovanie Párovce, Nitra, zóna Parkovanie Párovce, Nitra, zóna Parkovanie Párovce, Nitra, zóna Parkovanie Párovce, Nitra, zóna Parkovanie Párovce, Nitra, zóna Parkovanie Párovce, Nitra, zóna Parkovanie Párovce, Nitra, zóna Parkovanie Párovce, Nitra, zónaZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk