Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch: 3.5. a 4.5.2023 od 8:00 do 16:00 hod.

Presný čas a spôsob podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené na webových sídlach jednotlivých materských škôl a na verejne prístupnom mieste.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

- osobne v budove konkrétnej materskej školy, (čas a spôsob preberania žiadostí si určí každá materská škola samostatne podľa jej podmienok a možností),
- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu konkrétnej materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

- zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,
- dieťa strvalým pobytom vmeste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy.

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl. Informácia omaterských školách vktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

v MŠ Nábrežie mládeže – samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím v MŠ Piaristická – samostatná trieda pre deti s poruchami zraku
v MŠ Párovská – integrácia detí s poruchami sluchu a NKS,
v MŠ Nedbalova – integrácia detí s diabetes
v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova – zabezpečené diétne stravovanie pre deti s celiakou

Formulár žiadosti je na stiahnutie:

- na webovom sídle materských škôl na tomto odkaze, alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu v materskej škole,
- na webovom sídle mesta Nitry na tomto odkaze

Kontaktné údaje a informácie o jednotlivých materských školách:

tel. kontakt: 037/ 650 22 76Zdroj: Mesto Nitra