Konzorcium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene s názvom AgroForestry dostalo zelenú. Uspelo vo výzve rezortu školstva a dostane finančný príspevok vo výške viac ako 20 miliónov eur.

Do výzvy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vyhlásenej v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR sa zapojilo osem vysokých škôl, ktoré môžu vytvoriť štyri konzorciá:

1. konzorcium Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ekonomickej univerzity v Bratislave,
2. konzorcium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene,
3. konzorcium Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
4. konzorcium Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavskej univerzity v Trnave.

Peniaze budú môcť vysoké školy použiť na modernizáciu a budovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej či ubytovacej infraštruktúry. Prostredníctvom výzvy mohli vysoké školy žiadať finančné prostriedky napríklad na výstavbu nových objektov, nákup stavieb a pozemkov, alebo úpravu vonkajších areálov. Konzorciá musia byť vytvorené do roku 2026.

Celková výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu je 120 miliónov eur, z ktorých 12 miliónov eur je určených na aktivity spojené s integráciou vysokých škôl do konzorcia a 108 miliónov eur na aktivity na podporu integrovanej infraštruktúry.

Ako informoval rezort školstva, hodnotitelia udelili najviac bodov projektu konzorcia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré získa z výzvy takmer 50 miliónov eur. Na druhom mieste sa umiestnil projekt konzorcia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene, ktoré dostane finančný príspevok vo výške viac ako 20 miliónov eur. Konzorcium na treťom mieste bude mať k dispozícii vyše 24 miliónov eur a štvrté konzorcium viac ako 25 miliónov eur. „Projekty na vytvorenie konzorcií vysokých škôl sú jedným z kľúčových krokov v posilňovaní spolupráce a excelentnosti vo vzdelávaní a vede,“ zdôraznil minister školstva Tomáš Drucker.

AgroForestry je konzorcium dvoch univerzít, ktoré sú v rámci Slovenska zamerané na ekológiu, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, dizajn a zelenú infraštruktúru – SPU a Technickej univerzity vo Zvolene. Cieľom projektu je podpora spájania vysokých škôl do väčších celkov, ktoré obstoja v medzinárodnej konkurencii a zároveň budú smerom dovnútra vytvárať súťažné a diverzifikované prostredie. Projekt je orientovaný na zvýšenie kvality výskumu a vzdelávania prostredníctvom zdieľanej infraštruktúry a ľudských zdrojov, prehĺbenie spolupráce s verejným i súkromným sektorom a praxou. Ďalším zámerom je akreditácia spoločných inovačných študijných programov. Víziou konzorcia je prepojiť výskumné a inovačné kapacity, spoločne využívať knižničné, publikačné a IT systémy. V rámci projektu sa univerzity zamerajú aj na komplexnú rekonštrukciu vybraných objektov, modernizáciu a dobudovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.Zdroj: PhDr. Renáta Chosraviová, Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou SPU