Územie na Kyneku, kde prebieha nová individuálna zástavba, dostane verejné osvetlenie.

Verejné osvetlenie sa nachádza na ulici Hájska a končí pri cintoríne, ďalej pokračuje na uliciach Nová osada a Pri lipe. Osvetlenie bude doplnené na ulici Hájska a Na dolinu od ulice Nová osada v Nitre.

Osvetlenie navrhovanej miestnej komunikácie je riešené s 25 novými LED svietidlami.

Informácie boli zverejnené na webstránke mesta www.nitra.sk v dokumente "Oznámenie o zahájení územného konania o umiestnení stavby s nariadením ústneho pojednávania."

Kynek verejné osvetlenieZdroj: Nitralive.sk, www.nitra.sk