Jednou z križovatiek, ktoré Nitra súrne potrebuje riešiť, je Cabajská/Čermáň. Výstavba rýchlostnej cesty R1 priniesla zvýšenú premávku, zhoršenie bezpečnosti a to vďaka zle riešenej križovatke. Namiesto avizovaného kruhového objazdu sa zjazd z R1 končí dopravnou značkou STOJ, daj prednosť v jazde. Riešením je výstavba kruhového objazdu - turbo-okružnej križovatky, ktorá by znamenala napojenie všetkých ciest - Cabajskú z Nitry, II/562 Nitra – Cabaj-Čápor, R1 a ulicu J. Haška.

A takto vyzerali prvotné vizualizácie kruhového objazdu na križovatke Čermáň - zverejnené boli na Nitralive v roku 2011. Toto riešenie nie je aktuálne.

Križovatka Cabajská, Čermáň, vizualizáciaKrižovatka Cabajská, Čermáň, vizualizácia


A takto vyzerá aktuálna verzia - turbo-okružná križovatka Čermáň. Z priestorových dôvodov je vetva/cesta vedúca na kruhový objazd vybočená smerom do poľa po pravej strane v smere do Nitry

Výjazd z kruhového objazdu na ulicu J. Haška by mal v budúcnosti slúžiť ako súčasť obchvatu Krškán. O zámere "Preložka cesty I/64 – Komjatice - Nitra" s napojením poza Krškany na križovatku Čermáň sa hovorilo ešte pred rokom 2011. Z tohto plánu však nakoniec nič nebolo. Aktuálne sa tento zámer nenachádza v prioritách štátu. Mesto Nitra žiada vybudovanie aspoň časti úseku a to od Ivanky pri Nitre po križovatku Čermáň. Tento obchvat Krškán by výrazne napomohol k odbremeneniu tejto mestskej časti.

Výhľadovo bude cesta II/562 v smere na Cabaj-Čápor napojená na plánovanú cestu I/64 (R64) Komjatice – Nitra samostatnou trubkovou križovatkou v lokalite Orechov a naopak, cesta I/64 (R64) bude privedená do novej turbo-okružnej križovatky.

Križovatka Čermáň - Cabajská


V akom stave je zámer výstavby križovatky Čermáň?

Ku križovatke na Cabajskej sa uskutočnilo niekoľko rokovaní priamo na pôde mestského úradu. Došlo aj k rokovaniam na úrovni primátor – predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Pre mesto je zlepšenie dopravnej situácie v lokalite napájania R1 na Cabajskú cestu veľmi dôležitý problém nielen preto, že úsek sa napája na mestské komunikácie, ale aj pre celkové ovplyvnenie dopravy v centre Nitry, napríklad na križovatke pri Mlynoch. Navigácie vedú vodičov tranzitnej dopravy často až priamo do centra Nitry.

Na základe predpokladanej intenzity dopravy bola zvolená špirálová turbo-okružná križovatka modifikovaná s ohľadom na navrhovaný počet vjazdových a výjazdových pruhov z jednotlivých ramien križovatky. Návrh je pripravený v hrubom náčrte, konečný návrh, finančné aspekty a majetkovoprávne vysporiadanie by riešila už konkrétna spracovaná projektová dokumentácia.

Nitrianska župa dostala list z ministerstva dopravy a výstavby. Ten hovorí o podmienkach, ktoré je potrebné splniť v súvislosti s prípravou, financovaním a samotnou realizáciou križovatky R1 Nitra, Juh – Čermáň, napojenie 103, 110, 123 a Ulice Jakuba Haška, a to hlavne z dôvodu zásahu do existujúceho PPP projektu R1 v rozsahu zvýšenia kapacity privádzačov rýchlostnej cesty R1 a ich napojenia na plánovanú križovatku Nitra, Juh – Čermáň a zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na rýchlostnej ceste R1.

Podľa našich informácií je križovatka Čermáň zaradená medzi priority Ministerstva dopravy a výstavby. O tejto investícii má rokovať vláda koncom tohto roka. Výsledok rokovania určí osud tejto križovatky. V prípade schválenie investície, ktorej výška je približne 15-miliónov eur, bude potrebné stavebné konanie a povolenie. Následne je možná realizácia. Termín realizácie pravdepodobne 2020/2021.


Priorita pre mesto a kraj

"Mesto Nitra aj Nitriansky samosprávny kraj považujú vybudovanie turbo-okružnej križovatky za jednu z kľúčových dopravných oblastí, ktoré treba nevyhnutne riešiť pre bezpečnosť premávky. V čase rannej a popoludňajšej špičky tu nastávajú kolízne a krízové situácie a daná križovatka kolabuje. Radnica si zároveň nemyslí, že by sa Mesto Nitra malo na riešení podieľať finančne, a to aj vzhľadom k tomu, že napojenie na R1 je financované cez PPP projekt. Mesto aj samosprávny kraj však chcú v celej veci pomôcť v rámci našich možností. Situácia v úseku je alarmujúca, preto NSK aj mesto vyvinú tlak, aby sme napomohli čo najskoršiemu vyriešeniu dopravnej situácie v tejto lokalite," povedal k téme Ing. Ján Pánsky, referent dopravného urbanizmu a inžinieringu na MsÚ v Nitre.


Vyjadrenie Ministerstva dopravy a výstavby SR

"V súčasnosti analyzujeme všetky možnosti a spôsoby realizácie križovatky Nitra Juh, Čermáň, v rozsahu v akom to platné a účinné všeobecne záväzné predpisy dovoľujú. Rozpočtovanie prostriedkov na realizáciu križovatky Nitra Juh, Čermáň bude podmienené výsledkami prebiehajúcich analýz."


Štatistika, fakty na záver, chodníky a cyklotrasa

Existujúca križovatka zásadne prispieva k vytváraniu kolón na výjazde z rýchlostnej cesty R1. Nárast dopravy bol enormný a to z 14 až 15 tisíc áut za 24 hodín na 28 až 29-tisíc áut v máji v roku 2018. Na križovatke sa už bohužiaľ stala aj smrteľná nehoda. Navrhovaná križovatka má priemer 65,1m, 2 bypassy a spoločný chodník pre peších a cyklistov. Výstavba križovatky sa dotýka až 3 cestných správnych orgánov: Ministerstva dopravy a výstavby SR, Okresného úradu Nitra - cesta II/562 Cabajská, Mesta Nitry - miestna komunikácia J. Haška a účelová komunikácia ku Katruši. V budúcnosti sa k nim pripojí aj Slovenská správa ciest a to po vybudovaní na pojenia I/64 od Ivanky cez Krškany.

Fotogaléria - aktuálny pohľad na križovatku Čermáň/Cabajská


Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v NitreZdroj: Nitralive.sk