Nakoľko je zastarané potrubie v Nitre dlhoročným problémom a k téme som nenašiel aktuálne články, rozhodol som sa položiť pár otázok mestu Nitra a vodárenskej spoločnosti.

1. Kedy sa začne s celoplošnou výmenou potrubia❓
2. Mesto ako akcionár podniká nejaké kroky❓ Nezachytil som žiadne. Máme v predstavenstve zástupcov.
3. Kto platí tie opakované havárie kedy vyteká voda na ulicu aj celý víkend – Spojovacia tento rok čo viem minimálne 2 krát porucha so zaplavením ulice, teraz aktuálne Potravinárska, Tr.A.Hlinku kedy opäť vytopilo ulicu...❓
4. Častokrát tečie znečistená voda, ľudia nemajú žiadne informácie, nikto ich neupozorní, pri praní prádla dochádza k znehodnoteniu oblečenia. Nie je možné lepšie informovať občanov❓ Napríklad vyvesením oznamu na vchody❓
5. Mesto Nitra každoročne opraví X ulíc – väčšinou ide len o výmenu asfaltového povrchu, siete sa do hĺbky nevymieňajú – nie je to škoda❓ V prípade poruchy rozkopať už opravenú ulicu a tak vznikajú prepadliny keďže často sú tie opravované úseky nekvalitne zalepené.


1. "Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v súčasnej dobe neuvažuje s aktuálnou celoplošnou výmenou vodovodných potrubí v meste Nitra, nakoľko finančné možnosti spoločnosti to neumožňujú. V pôsobnosti ZsVS, a.s. je veľké teritoriálne územie, ktoré prevádzkuje sedem odštepných závodov v okresoch Nitra, Levice, Šaľa, Nové Zámky, Topoľčany , Dunajská Streda, Galanta, Zlaté Moravce, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Komárno. Akcionármi spoločnosti je 507 akcionárov, ktorými sú mestá a obce v tomto území. S obnovou inžinierskych sietí je preto potrebné uvažovať v celej pôsobnosti ZsVS, a.s.. Pripravujeme projektové dokumentácie s potrebnými povoleniami a následné výmeny hlavne najproblematickejších úsekov verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Aj v meste Nitra sa každý rok investujú finančné prostriedky na obnovu a výstavbu vodárenskej infraštruktúry," odpovedá pani Margita Kršáková, riaditeľka ZsVs. ✅

2. "Nie je ešte schválený investičný plán na rok 2021, ale je všeobecná zhoda v tom, že budúci rok chce spoločnosť viac investovať do opráv a údržby existujúcich potrubí, ktoré sú už morálne a technicky zastarané, hoci aj na úkor nových investičných akcií. Je to prioritou ZSVS na rok 2021," odpovedal na túto otázku poslanec Filip Barbarič, ktorý je členom Dozornej rady ZsVs.✅

3.-4. "Pri vzniknutých poruchách na verejných vodovodoch pred samotnou opravou je nevyhnutné vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí iných správcov (SPP, ZSE, T-com, ORANGE, optika, internet, iné digitálne siete a mnoho ďalších), zabezpečiť, prípadne dať vyrobiť špeciálne „náhradné diely“ vodovodných potrubí, je nevyhnutné vykonať opatrenia na zabránenie prípadných škôd, ktoré by mohli vzniknúť na živote a majetku občanov ale aj zamestnancov našej spoločnosti. Pracovníci uzatváraním a otváraním vodovodných uzáverov zabezpečujú, aby čo najväčšie množstvo obyvateľov nepocítilo, že vznikla porucha na verejnom vodovode a dodávka vody môže byť prerušená alebo obmedzená. V prípade odstávok zabezpečujeme náhradné zásobovanie cisternami s pitnou vodou. Ako sme už niekoľkokrát upozorňovali našich zmluvných partnerov, aby prípadné nedostatky s dodávkou vody nahlasovali na našu telefonickú linku dispečingu, ktorá funguje nepretržite 24 hodín denne. Jej telefónne čísla máme zverejnené na našej webovej stránke www.zsvs.sk. Informácie o prerušení dodávky vody sú operatívne uvádzané taktiež na našej webovej stránke, prenos je automatický z našich informačných systémov, tieto informácie sú automaticky zasielané aj mestu Nitra. Všetky plánované opravy oznamujeme 15 dní vopred tiež na našej webovej stránke. Ako príklad na dĺžku odstraňovania poruchy na verejnom vodovode Vám uvediem odstránenie poruchy v Nitre na križovatke ulíc Golianova-Dolnočermánska (kruhový objazd pri MS) Odstránenie poruchy trvalo týždeň z dôvodu, že táto cesta je veľmi frekventovaná, (nákladná, osobná doprava, pravidelná MHD) bolo nevyhnutné so správcom komunikácie (mestom Nitra, ARRIVOU) dohodnúť zmenu dopravného značenia, museli sme dať vyrobiť dopravné značky, až potom po schválení dopravným policajtom pristúpiť k oprave poruchy. Každý náš zmluvný partner má osadené certifikované meradlo (vodomer) a platí len odobrané množstvo vody, žiadne rozpočítanie vytečenej vody obyvateľom sa nekoná." Margita Kršáková, riaditeľka ZsVs. ✅

5. "K vášmu bodu č.5 chcem len podotknúť, že so zosúladením opráv inžinierskych sietí a povrchov komunikácií naša spoločnosť spolupracuje s mestom Nitra. K oprave – výmene potrubia je nevyhnutné vypracovanie projektovej dokumentácie, vydanie stavebného povolenia a následné schválenie finančných prostriedkov predstavenstvom spoločnosti." Margita Kršáková, riaditeľka ZsVs. ✅


Komentár autora článku na záver: Z pohľadu občana je absolútne nepochopiteľné, že si platí dane a potrubie v Nitre je staré desaťročia. Samozrejme poruchy budú vždy, v prípade Nitry sú však v podstate každý týždeň. Na niektorých uliciach sa opakujú - Župné námestie prasklo minimálne 7 krát, kde súčasťou rekonštrukcie námestia nebola výmena sietí. Nové námestie tak voda poškodila a zaplatili sme to my všetci. Tento rok napríklad prišlo k poruche potrubia na Spojovacej ulici a to 4 krát. Na Triede Andreja Hlinku zaplavilo pri OD Progres celú ulicu a to v roku 2017 a teraz na jeseň - obrovské množstvo vody vytieklo na ulicu. Potrubie prasklo v posledných mesiacoch aj na Výstavnej ulici, ale aj na Potravinárskej na Čermáni. Vždy na to doplatia ľudia - či už nemajú až do doby opravy vodu, alebo im znečistená voda poškodí prádlo. Najhoršia situácia nastane, keď príde k poruche v piatok, alebo cez víkend - k oprave príde až v pondelok. ✅Zdroj: Nitralive.sk