Aktuálne informácie o stave zámerov jednotlivých úsekov cyklotrás v Nitre.


1. Vodná ulica - Zelokvet

Mesto informovalo o zámere v lete 2021, aktuálne má cyklotrasa územné rozhodnutie. Po vybavení všetkých administratívnych podkladov (stavebné povolenie) bude mesto žiadať o dotáciu - zapojí sa do výzvy IROP, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Cyklotrasa sa napojí na cyklotrasu na Vodnej ulici, povedie ďalej popri rieke, po komunikácií vedúcej k Zelokvetu, cez most, cez Bratislavskú ulicu s ukončením na Dubíkovej ulici na obratisku autobusov MHD. Celková dĺžka cyklotrasy bude 1,445 km, šírka cyklotrasy 3,0 m. Zaujímavosťou budú LED gombíky svietiace bielou a červenou farbou. Na začiatku úseku pri Vodnej ulici bude osadený sčítač.

Cyklotrasa Vodná - Zelokvet Cyklotrasa Vodná - Zelokvet Cyklotrasa Vodná - Zelokvet Cyklotrasa Vodná - Zelokvet Cyklotrasa Vodná - Zelokvet Cyklotrasa Vodná - Zelokvet


2. Nitra - Dražovce, II. etapa

Dňa 11.10.2021 bolo vydané stavebné povolenie na II. etapu. Začiatok výstavby odhadujem na jar 2022. Článok k téme nájdete na tomto odkaze.


3. Mlynárce - Diely - Klokočina

Táto cyklotrasa nadviaže na budúcu cyklotrasu Vodná - Zelokvet, prepojí Mlynárce (Dubíkova ulica) s Dielmi (Kmeťova) a Klokočinou (Hviezdoslavova trieda). Krajský dopravný inšpektorát v Nitre nedal súhlas na dopravné značenie na cyklotrasu, mesto Nitra pracuje na úprave projektovej dokumentácie, následne prebehne zmenové konanie na ministerstve, verejné obstarávanie a následne samotná realizácia. Viac informácií o cyklotrase nájdete na tomto odkaze.


4. Tr.A.Hlinku - Akademická - Nábrežie mládeže

Cyklotrasa nadviaže na novú cyklotrasu na Nábreží mládeže od cyklomosta po ľavom brehu rieky Nitry, trasa prechádza popri potoku SelenecNemáme kladné stanovisko jedného z dotknutých subjektov – SPP, a teda nemôžeme získať stavebné povolenie.

Cyklotrasa Tr.A.Hlinku - Akademická - Nábrežie mládeže Cyklotrasa Tr.A.Hlinku - Akademická - Nábrežie mládeže Cyklotrasa Tr.A.Hlinku - Akademická - Nábrežie mládeže


5. AS Nitra -Štúrova

Realizácia tejto cyklotrasy má sklz, dôvodom je skutočnosť, že zámer bol viazaný na stavebné povolenie ďalšej etapy rekonštrukcie autobusovej stanice. Keďže sa táto nerealizuje a PD (projektová dokumentácia) nespĺňa nové normy, musí mesto Nitra pristúpiť k zmene PD a následne opäť požiadať o nenávratný finančný príspevok (NFP). Pôvodné trasovanie by znamenalo stavebné povolenie a zásah do súkromných pozemkov, zmena trasovania a napojenie na železničnú stanicu by mohla byť prechodnejšia aj v zmysle povoľovaní. Podanie žiadosti o NFP v prvom kole vyhlásenej výzvy, alebo v druhom, podľa podkladov k žiadosti.

Trasa vedie od cyklodepa na AS Nitra cez Staničnú, po ľavej strane Štefánikovej ulice, križuje ju v mieste priechodu pre chodcov v dotyku so Špitálskou ulicou, pokračuje okolo Okresného úradu v Nitre, cez ulicu ČSA, popri Mladosti a napojí sa na cyklotrasu na Štúrovej ulici / Univerzitý most.


6. Podjazd po Univerzitným mostom

Realizáciu sme asi všetci očakávali spolu s výstavbou novej cyklotrasy na Nábreží mládeže, nestalo sa tak. Prebehla zmena projektovej dokumentácie z dôvodu zmeny povrchu - výmena dlažby za asfalt (vhodnejšie pre cyklistov), nasledovať bude verejné obstarávanie a realizácia. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku už bola podpísaná.


7. Univerzitný most - Štúrova kruhový objazd

Cyklotrasa povedie od Univerzitného mosta po pravej strane okolo Prioru, Tabáňa, bývalých pozemných stavieb po kruhový objazd na Štúrovej ulici. Pripravuje sa projektová dokumentácia, nasledovať bude podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v prvom, alebo druhom kole výzvy.

Tabáň, Štúrova ulica


8. Univerzitný most - Chalupkova

Mesto Nitra síce oficiálne uvádza cyklotrasu Univerzitný most - Priemyselná ulica, v úseku od mosta po Chalupkovu ulicu však reálne cyklotrasa nie je. Nachádza sa tu úzky chodník a zásobovacia cesta k internátu Mladosť.

"V pôvodnej PD prepojenie chýba. Chýba sklopenie obrubníkov na oboch stranách vjazdu, resp. zvýšený prah a zvislé a vodorovné značenie. Pôvodne sa to malo doplniť počas realizácie stavby, ale keďže k realizácii neprišlo a projekt sa bude prerábať, tak opravený projekt to už bude zahŕňať," informoval ma hovorca Nitry pán Holúbek.

Wilsonovo nábrežie pri SPU

Zdroj: Nitralive.sk