Mesto Nitra si dalo vypracovať vlastné kapacitné posúdenie návrhu riešenia križovatky Šindolka – Prvosienková ulica na ceste I/64 a súvisiacich stavieb a ich vplyv a dopad na širšie prostredie lokality a pripravované investičné zámery. Uvedený materiál bol vypracovaný spoločnosťou AF-CITYPLAN s.r.o. (zmena názvu: AFRY CZ s.r.o.) na základe dopravného modelu z projektu PUM Nitra (10/2018).

Dôvodom tohto kroku mesta je potreba riešiť situáciu ohľadom plánovanej výstavby križovatky. Výsledkom posúdenia je rovnaký záver, aký vyšiel aj z posúdenia, ktoré si dalo vypracovať MH Invest (dcérska spoločnosťť Ministerstva hospodárstva SR), ktorá výstavbu križovatky a cesty realizuje. Táto tema je v posledných týždňoch veľmi aktuálna. V médiách zaznela prestrelka medzi premiérom a primátorom Nitry, neskôr neprišlo k podpisu memoranda medzi viacerými zúčastnenými stranami. Téme sa venujem už niekoľko rokov - zoznam článkov k téme nájdete na konci článku.

Vypracovaná štúdia hodnotí a kapacitne posudzuje dopravu v sledovanom území s výhľadom prognózových intenzít do roku 2040 pre jednotlivé varianty predmetnej križovatky. Medzi posudzované varianty patrili:

• Turbo-okružná križovatka, 4 ramenná s predpokladanou existenciou rýchlostnej komunikácie R8 a s obmedzením nákladnej dopravy na komunikácii I/64,
• Turbo-okružná križovatka, 5 ramenná s predpokladanou existenciou rýchlostnej komunikácie R8 a s obmedzením nákladnej dopravy na komunikácii I/64,
• Svetelne riadená križovatka s predpokladanou existenciou rýchlostnej komunikácie R8 a s obmedzením nákladnej dopravy na komunikácii I/64,
• Svetelne riadená križovatka bez predpokladanej existencie rýchlostnej komunikácie R8 a s obmedzením nákladnej dopravy na komunikácii I/64,
• Mimoúrovňová križovatka s predpokladanou existenciou rýchlostnej komunikácie R8 a s obmedzením nákladnej dopravy na komunikácii I/64,
• Mimoúrovňová križovatka bez predpokladanej existencie rýchlostnej komunikácie R8 a s obmedzením nákladnej dopravy na komunikácii I/64.


Jednotlivé varianty usporiadania križovatky boli preverené normovým kapacitným posúdením križovatiek a zároveň mikrosimulačným procesom, ktorý preukázal i vzájomné ovplyvnenie križovatiek.

V rámci dynamickej mikrosimulácie bolo hodnotených 5 kritérií:

• Jazdný čas [s]
• Čas čakania [s]
• Časová strata [s]
• Dĺžka kolóny [m]
• Grafická analýza priemernej jazdnej rýchlosti [km/h]

Z dynamickej mikrosimulácie a z kapacitného posúdenia, ktoré bolo vypracované v súlade s TP 102 „Výpočet kapacít pozemných komunikácií“ a TP 100 „Projektovanie turbo-okružných križovatiek“ boli vykonané nasledovné závery a odporúčania.


Tabuľka č.1: Výsledný súhrn z kapacitného posúdenia jednotlivých variant

Kapacitné posúdenie variant - súhrn, Šindolka

Zdroj: Kapacitné posúdenie navrhovanej križovatky Šindolka, Nitra (12/2019)

Variant svetelne riadenej križovatky kapacitne vyhovuje dopravnému zaťaženiu pre rok 2040 s predpokladaným dokončením rýchlostnej komunikácie R8 a s obmedzením nákladnej dopravy na komunikácií I/64. V prípade dopravného zaťaženia oboch posudzovaných scenárov je vyhovujúci variant mimoúrovňovej križovatky, pričom variant mimoúrovňovej križovatky bez rýchlostnej komunikácie R8 a s obmedzením nákladnej dopravy na komunikácii I/64 je z pohľadu tvorby kolón označený za vyhovujúci, s upozornením úpravy susednej križovatky R1a a komunikácie I/64, kde by bolo nutné optimalizovať spôsob odbočenia a pripojenia.


Články k téme:

Križovatka I/64 Nitra - Šindolka / napojenie na preložku Dražoviec
Výstavbu križovatky a štvorprúdovky na Šindolke zablokovalo mesto
Výstavba križovatky I/64 Nitra - Šindolka sa odsúva
Memorandum o riešení dopravnej situácii v kraji dnes podpísané neboloZdroj: Nitralive.sk