Poslanci budú v pondelok 16. mája na 17. mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre opäť rokovať o predaji obytných budov na Misionárskej ulici č. 7, 9 a 11. Predkladaný materiál má názov "Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže."

Mesto chce predať 3 objekty z celkových siedmych, bytové domy na Misionárskej ulici 7, 9 a 11. Správcom objektov je Službyt Nitra, s.r.o. Z príjmu z predaja týchto budov mesto zrekonštruuje zvyšné budovy (1, 3, 5, a 13). Budový sú pre svoje pamiatkové hodnoty zaradené medzi národné kultúrne pamiatky.

Domy boli donedávna využívané ako domy opatrovateľskej služby. Postavené boli v roku 1929 v rámci súboru stavby „Krajinských domkov“. Každý z domov obsahuje 4 jednoizbové byty, zaradené v II. kategórii; v dvoch nadzemných podlažiach, na prízemí i na poschodí po dva byty, ktoré doposiaľ slúžili ako nájomné byty pre starých a zdravotne postihnutých občanov. V suteréne a v podkroví sa nachádzajú skladové priestory, prislúchajúce k jednotlivým bytom. Každý z bytov obsahuje jednu izbu, predsieň, kúpeľňu a WC.

Podľa územného plánu sa predmetný pozemok nachádza v území funkčne určenom pre bývanie. Nový majiteľ budov bude musieť vybudovať parkovacie miesta na vlastné náklady.

Lehota na ukončenie súťaže je stanovená na 31.8.2016.

Všeobecná hodnota obytných domov na ul. Misionárska č. 7, 9 a 11 v Nitre a pozemkov pod stavbami bola stanovená znaleckým posudkom č. 30/2016 zo dňa 24.02.2016 nasledovne (v sumách bez DPH):

- obytný dom súp. č. 724 na parc. č. 4377 88 295,50€
- obytný dom súp. č. 725 na parc. č. 4381 88 295,50€
- obytný dom súp. č. 726 na parc. č. 4383 88 295,50€
- skladovacie priestory k bytom na parc. č. 4383 931,13€
- skladovacie priestory k bytom na parc. č. 4381 931,13€
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 4377 o výmere 153 m2 7 711,20€
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 4381 o výmere 198 m2 9 979,20€
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 4383 o výmere 196 m2 9 878,40€

Minimálna kúpna cena nehnuteľností-stavieb a pozemkov (minimálne podanie) je určená vo výške (v sumách bez DPH):

A. obytný dom súp. č. 724 na parc. č. 4377 110 000€
pozemok registra „C“ KN parc. č. 4377 o výmere 153 m2 10 000€

B. obytný dom súp. č. 725 na parc. č. 4381 110 000€
pozemok registra „C“ KN parc. č. 4381 o výmere 198 m2 12 000€
skladovacie priestory k bytom na parc. č. 4381 1 200€

C. obytný dom súp. č. 726 na parc. č. 4383 110 000€
pozemok registra „C“ KN parc. č. 4383 o výmere 196 m2 12 000€
skladovacie priestory k bytom na parc. č. 4383 1 200€


Misionárska ulica Nitra - budovy


Návrh súťažných podmienok
Nitralive.sk, www.nitra.sk