Na Tabáni prebieha od 6. marca 2017 archeologický výskum. Vykonáva ho spoločnosť PamArch, s.r.o. Dianie na Tabáni sledujeme dlhodobo, pozemok je od 17. decembra 2016 oplotený. 27. decembra sme Vás informovali o čistení pozemku od náletovej zelene.

Priebeh práce/výstavby môžete sledovať v tomto článku.


Informácie z Krajského pamiatkového úradu Nitra

"O nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v lokalite Tabáň, v súvislosti s prípravou stavby na parc. č. 1185/1, 1185/3, 1185/4 a 1185/5 v k. ú. Nitra, rozhodol Krajský pamiatkový úrad Nitra dňa 18. 11. 2016. Rozhodnutie zo dňa 18. 11. 2016 sa vzťahovalo iba k archeologickému výskumu a boli v ňom určené podmienky jeho vykonania. Predmetné rozhodnutie bolo okrem vlastníka nehnuteľnosti zaslané v zmysle § 35 ods. 7 a § 36 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov aj odboru stavebného poriadku Mestského úradu v Nitre, ktorému bolo doručené dňa 23. 11. 2016," informoval nás Ing. arch. Rudolf Viršík.

Mesto Nitra zatiaľ neeviduje žiadosť o stavebné povolenie

"Na mesto Nitra ako príslušný stavebný úrad (na Odbor stavebného poriadku MsÚ v Nitre) neboli zatiaľ podané žiadne podania týkajúce sa rozhodnutia o umiestnení stavby, povolenia terénnych úprav ani žiadosti o stavebné povolenie na stavbu v lokalite Tabáň."

O projekte vieme málo

Zatiaľ jediné dostupné informácie hovoria o názve Townhill, koncom roka bola zverejnená vizualizácia. Tá znázorňuje značne veľkú budovu, ktorá neuspela ani v očiach internetovej verejnosti. Objekt pôsobí masívne a ako sa zdá nerešpektuje priestor pre dostatočne široké chodníky a prípadné cyklotrasy v budúcnosti. Investor zatiaľ viac informácií odmieta poskytnúť. Viac sa dozvieme na oficiálnom predstavení verejnosti. Kedy sa bude konať nie je známe.

Aké prekvapenie sa skrýva pod zemou?

Tabáň boli kedysi husto zastavaný nízkymi budovami, ktoré boli odstránené. Na pozemok bola navezená hmota, ktorá vznikla pri výstavbe OD Tesco. V lokalite Tabáň sa nachádzali aj dve ulice - Hornotabánska a Dolnotabánska. Rozdelovala ich Piaristická ulica. Na jednej z našich fotiek nižšie vidno kusy tehál.

Tabáň na historickej foto

Tabáň historická foto


Fotogaléria, 19. marec 2017

Tabáň, 19. marec 2017 Tabáň, 19. marec 2017 Tabáň, 19. marec 2017 Tabáň, 19. marec 2017 Tabáň, 19. marec 2017 Tabáň, 19. marec 2017 Tabáň, 19. marec 2017 Tabáň, 19. marec 2017 Tabáň, 19. marec 2017 Tabáň, 19. marec 2017 Tabáň, 19. marec 2017 Tabáň, 19. marec 2017 Tabáň, 19. marec 2017 Tabáň, 19. marec 2017 Tabáň, 19. marec 2017


Zdroj: Nitralive.sk, „Historická ortofotomapa bola vytvorená v rámci projektu Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, Technická univerzita vo Zvolene a je dostupná na http://mapy.tuzvo.sk." ◦"Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. a Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica." ◦"Ortofotomapa © EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o."