II. etapa revitalizácie Predmostia v Nitre

I. etapa revitalizácie Mostnej ul. bola realizovaná v roku 2011, kedy bolo pri Materskej škôlke Mostná odstránené staré zelené oplotenie a vysadené nové stromy - alej. V tomto roku boli schválené financie na II. etapu Mostnej ul.- dokončenie, v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie (ďalej len PD) "Úprava vnútroblokov Mostná – Wilsonovo nábrežie," ktorú vypracoval Atelier DUMA – záhradná architektúra s.r.o., Trnava. V zmysle PD prebehla asanácia drevín, starého železného zábradlia a tiež koreňového systému drevín. Následne sa vyrobí a osadí zábrana proti prešľapaniu zelene ľuďmi tak, ako to bolo zrealizované na druhej strane Mostnej v I. etape. Potom sa zrealizujú sadové úpravy: výsadba zelene – vzrastlé stromy, kríky, okrasné trávy a trvalky - v zmysle horeuvedenej PD a tiež podľa finančných možností mesta.

Obyvatelia na Mostnej ul. v tejto dotknutej časti neustále žiadali Mesto o riešenie zelene - výrub a opílenie - z dôvodu tienenia do bytových jednotiek. K revitalizácii zelene bolo nutné pristúpiť aj z dôvodu jej veku a zdravotného stavu.


Predmostie revitalizácia


Mostná ulica pôvodný stav

Predmostie revitalizácia


Mostná ulica začiatkom mesiaca marec 2013

Predmostie revitalizácia


Mostná ulica začiatkom apríla 2013


Predmostie revitalizácia

Mapa
Zdroj: Nitralive.sk, mesto Nitra, foto Pavol Peťovský