Mestské zastupiteľstvo schválilo zmeny na svojom marcovom zasadnutí

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo na svojom marcovom zasadnutí Zmeny a doplnky územného plánu centrálnej mestskej zóny v Nitre. K jednotlivým návrhom sa mohla vyjadriť aj verejnosť. V prípade záujmu si prečítajte celý dokument v PDF súbore, my sa budeme venovať najdôležitejším návrhom a zmenám.

Návrh územnoplánovacej dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre.

Návrh CMZ

Prehľad zmien v centrálnej zóne mesta Nitry


Parkovací dom, Wilsonovo nábrežie

Podľa schválených zmien a doplnkov vyrastie na Wilsonovom nábreží pri rieke na mieste terajšieho plateného parkoviska parkovací objekt s kapacitou 160 parkovacích miest, vo vyšších podlažiach je schválené bývanie a vybavenosť. Výška zástavby predstavuje 3 podlažia zo strany rieky a 4 zo Štúrovej ulice.

Vizualizácia parkovacieho domu, rok 2006 (projekt od Barak architekti)

Parking House Nitra


Administratívne centrum Veža Mlyny

Maximálna výška novej výškovej budovy je stanovená na 10 nadzemných podlaží.

Veža Mlyny Nitra


Svätoplukovo námestie

Námestie sa zatiaľ nedostavia - poslanci to nakoniec neodsúhlasili. Podľa pôvodného návrhu sa počítalo s výstavbou budov na voľných miestach medzi DAB a poštou a DAB a budovami na okraji námestia. Tiež sa spomínalo podzemné parkovisko. Zatiaľ to teda neplatí a ako dopadne námestie uvidíme v budúcnosti. Zatiaľ tento "priestor" skôr pripomína holý kopec ako námestie. Minimálne by sa zišlo ho vyrovnať a vysadiť viac zelene.

Dostavba námestia - víťazný návrh

Dostavba námestia - druhé miesto

Dostavba námestia - tretie miesto


Palárikova ulica

Palárikova ulica by sa mala premeniť na pešiu zónu s polyfunkčnými budovami/obchodnými prevádzkami, počíta sa tiež s parkovaním (120 miest) v podzemí pod križovatkou Palárikova/Štefánikova ulica. Ulica bude zo strany Štefánikovej zastavaná, priechodná cez pešie pasáže.


Vnútorný dopravný okruh

Prehodnotí sa trasa vedenia vnútorného dopravného okruhu, ktorý sa presunie z ulica Palánok na Párovskú ulicu. Dôvodom je fakt, že Párovská ulica je priestorovo vhodnejšia, širšia. Okruh bude teda prechádzať ulicami Wilsonovo nábrežie, Mostná, Ďurkova, Párovská , Štúrova, Cintorínska, Coboriho, Československej armády. Bude potrebné upraviť križovatky Párovská, Schurmanová, Vikárska a Ďurková.


Kmeťkova ulica - zmena výšky zástavby z 2 na 3 podlažia

Zmena nebola odsúhlasená na základe nesúhlasného stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Nitre.Je dôležité chápať navrhované zmeny ako plán do budúcnosti nakoľko výstavba podzemných parkovísk je záležitosť finančne náročná. Neznamená to teda, že k zmenám príde v najbližšom čase. Územný plán Centrálnej Mestskej Zóny stanovovanie regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, stanovuje koncepciu rozvoja územia, urbanistickú koncepciu rešpektujúc hodnoty územia, stanovuje podmienky pre umiestňovanie a priestorové usporiadanie stavieb.


Popis


Nitralive.sk, Mesto Nitra