Mesto Nitra chce na nevyužitých pozemkoch na Klokočine poschodové garáže. Spolu 3 pozemky ponúka vo verejnej obchodnej súťaži. Schváli to poslanci na 41. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre. Pozemky mesto prenajme s možnosťou neskoršieho odkúpenia. Súťažná komisia zasadne 22. júla 2014.

Uchádzač si môže podľa vlastného uváženia vybrať jednotlivý pozemok, alebo všetky tri pozemky súčasne. Účelom prenájmu je využitie častí uvedených pozemkov na realizáciu občianskej vybavenosti s požiadavkou vybudovania hromadných garáží. Predmetné pozemky budú prenajaté v uvedenej výmere za účelom výstavby objektov hromadných garáží počas doby výstavby, maximálne na 2 roky. Po kolaudácii stavby bude pozemok odpredaný víťazovi súťaže v lehote do 90 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. V prípade, ak nedôjde ku kolaudácii stavby v lehote stanovenej v súťažnom návrhu, bude od tejto doby zvýšené nájomné na 20,--EUR/m2/rok.

1. Pozemok ohraničený ulicami Mikovíniho, Čajkovského a Partizánska

- trojpodlažná garáž s kapacitou 240 miest s možnosťou doplnenia služieb motoristom

Pozemok ohraničený ulicami Mikovíniho, Čajkovského a Partizánska

2. Pozemok ohraničený ulicami Hviezdoslavova a Čajkovského

- dvojpodlažná garáž s kapacitou 120 miest s možnosťou doplnenia služieb motoristom

Pozemok ohraničený ulicami Hviezdoslavova a Čajkovského

3. Pozemok ohraničený ulicami Jedlíkova a Kmeťova

- dvojpodlažná garáž s kapacitou 84 miest s možnosťou doplnenia služieb motoristom

Pozemok ohraničený ulicami Jedlíkova a Kmeťova


Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk, www.nitra.sk