Ministerstvo dopravy a výstavby SR na základe odvolania účastníka konania Romana Cerulíka preskúmalo rozhodnutie Okresného úradu v Nitre zo dňa 30. marca 2020, ktorým okresný úrad povolil výstavbu mimoúrovňovej križovatky Šindolka a súvisiacich stavieb. Ministerstvo odvolanie zamietlo a potvrdilo rozhodnutie OÚ v Nitre. Odôvodnenie si prečítajte nižšie v priloženom rozhodnutí.

"Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorým bolo vo veci mimoúrovňovej križovatky Šindolka zamietnuté odvolanie Romana Cerulíka, po doručení účastníkom stavebného konania nadobudne právoplatnosť. Po nadobudnutí právoplatnosti predmetného rozhodnutia bude možné začať s výstavbou mimoúrovňovej križovatky Šindolka vrátane rozšírenia existujúcej komunikácie I/64 na štvorpruhovú komunikáciu v danom úseku. Reálny začiatok prác možno očakávať v najbližšej dobe", odpovedali mi zo spoločnosti MH Invest, s.r.o.


Rozporuplný prístup mesta

Pozornosť by som chcel upriamiť na konanie mesta Nitra, ktoré je v prípade križovatky rozporuplné. Okresný úrad Nitra vydal dňa 9. mája 2018 rozhodnutie, podľa ktorého sa zámer nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zisťovacie konanie obsahuje aj vyjadrenia jednotlivých orgánov a námietky občanov. K zámeru sa vyjadrilo aj Mesto Nitra a to listom zo dňa 18. júla 2017 a to nasledovne: Mesto Nitra zastúpené primátorom mesta súhlasí s predloženým zámerom za dodržania nasledovných podmienok: Poloha križovatky na ceste I/64 nie je v rozpore s ÚPN mesta Nitry. Návrh riešenia stavby musí zohľadniť kapacitnú potrebu dopravy celého územia mestskej časti Zobor vo vzťahu k schválenému funkčnému využitiu územia podľa ÚPN mesta Nitra s výhľadom min. do roku 2038. Mesto Nitra v záväznom stanovisku k dokumentácii pre stavebné povolenie zo dňa 11.9.2018 resp. v doplnení zo dňa 28.11.2018 uvádza, že umiestnenie križovatky nie je v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou.

Mesto Nitra ako dotknutý orgán vydalo dňa 5. marca 2020 stanovisko k dokumentácii stavby "Príprava strategického parku Nitra" - konkrétne mimoúrovňová križovatka Šindolka a súvisiace stavby (most na ceste I/64, protihlukové steny, informačný systém, vegetačné úpravy). V stanovisku žiada mesto o zosúladenie riešenia križovatky s dopravnou koncepciou podľa schváleného Územného plánu mesta Nitra a realizáciu komunikácie vo forme štvorpruhu a vytvoriť tak podmienky pre mestskú ulicu s kompaktnou uličnou zástavbou.

Dňa 20. apríla 2020 podalo mesto Nitra odvolanie, v ktorom uvádza, že sa príslušný stavebný úrad (Okresný úrad Nitra) požiadavkami mesta nezaoberal a nebral ich v úvahy. Stavebné povolenie na výstavbu križovatky Šindolka - mimoúrovňovú križovatku spolu so 4-prúdovou komunikáciou vydal Okresný úrad v Nitre 30. marca 2020.

V stanovisku žiada mesto o zosúladenie riešenia križovatky s dopravnou koncepciou podľa schváleného Územného plánu mesta Nitra a realizáciu komunikácie vo forme štvorpruhu a vytvoriť tak podmienky pre mestskú ulicu s kompaktnou uličnou zástavbou.


Duplicitné kapacitné posúdenie

Mesto Nitra si aj napriek už existujúcemu kapacitnému posúdeniu z roku 2016 a 2019 dalo vypracovať svoje vlastné posúdenie v roku 2019. Posúdenie prišlo s rovnakým záverom - jediným vyhovujúcim riešením je mimoúrovňová križovatka so štyrmi pruhmi. Mesto Nitra teda úplne zbytočne minulo 11 340 €.


Články na Nitralive.sk k téme:

Križovatka I/64 Nitra - Šindolka / napojenie na preložku Dražoviec
Výstavba križovatky I/64 Nitra - Šindolka sa odsúva
Výstavbu križovatky a štvorprúdovky na Šindolke zablokovalo mesto
Mimoúrovňová križovatka na Šindolke má stavebné povolenie
Križovatka Šindolka - mesto Nitra podalo odvolanie
S výstavbou križovatky Šindolka sa začne na jeseň, práce na preložke vodovodu finišujú
Kapacitné posúdenie križovatky Šindolka - Prvosienkova ulica na ceste I/64


Rozhodnutie č. 19971-2020-SCDPK-66850 by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Nitralive.sk