Cyklomost cez rieku Nitra mal by pôvodne dokončený do konca októbra 2020. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti, zjednodušenia údržby a skutočností zistených po začatí prác bude potrebné vykonať práce navyše v hodnote 94 867,12 €. Píše sa tak v dodatku k zmluve, ktorý bol podpísaný dňa 6. októbra 2020.

V dodatku sú uvedené konkrétne zmeny, požiadal som však mesto Nitra o upresnenie a vysvetlenie.

1. výmena železobetónovej stropnej dosky v trase cyklotrasy
2. výmena podložia pod cyklotrasou: podľa záťažových skúšok pláň nedosahovala dostatočnú únosnosť, preto musel zhotoviteľ pristúpiť k výmene podložia
3. oprava častí nábrežného múrika; pohádzka dna svahov na prípravu dočasných podporných konštrukcií mostovky, ktoré zasahujú do koryta rieky
4. homogenizácia šírkového usporiadania a zmena na chodník pre cyklistov a chodcov - SO101-00
5. potreba výrubu stromov v trase cyklochodníka

"Všetko sú to veci, ktoré sa vyskytli počas realizácie a boli konzultované so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Okrem toho sa projekčne upravovali nábehy styku cyklotrás z kolmých na oblé, robilo sa nové dopravné značenie pre novú vyhlášku (OD)," píše sa v odpovedi z Mestského úradu v Nitre.


Meškajúce dodávky a posunuté ukončenie výstavby

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 meškajú dodávky tiahel z Veľkej Británie a rôznych iných materiálov. Kvôli posunu tiež môže dostavbu ohroziť zimné počasie.

Dátum ukončenia výstavby je koniec roka 2020, v dodatku je uvedený termín odovzdania diela 31. marec 2021.Zdroj: Nitralive.sk