Štúrova a Štefánikova ulica trpia pre nekvalitne vykonanú rekonštrukciu vozovky

Aktualizované 3.2.2014 o 21:29 hod.

Problém pretrváva aj po niekoľkých urgenciách z našej strany. Z Mestského úradu v Nitre sme dostali odpoveď, že oprava kanálov na križovatke s Cintorínskou ulicou bola vykonaná, následný prejazd daným úsekom však potvrdil rovnaký stav ako pred opravou. Prepadnuté sú dvojice kanalizačných poklopov na úrovni Cintorínskej a Bernolákovej ulice.

Výšková úprava kanalizačných poklopov bola súčasťou zmluvy. Zhotoviteľom cesty je firma Strabag s.r.o. Záručná doba je 60 mesiacov.

V súťažných podkladoch je napísané:

1. Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zakázky je zrealizovanie súvislej opravy MK Štúrova od okružnej križovatky po križovatku ulíc Štúrova - Cintorínska vrátane križovatky o výmere cca 5 600m2 s odstránením starého asfaltobetónu a nahradením novým asfaltobetónom, výškovou úpravou kanalizačných a dažďových poklopov, poklopov vodárenských a plynárenských.

Investorom rekonštrukcie cesty na Štefánikovej triede bola Slovenská správa ciest. Mesto sa ako je už zvykom od toho dištancuje a tak platí stará známa vec - čo nespravujeme nás nezaujíma, nech si cestu reklamujú občania.

V roku 2012 prebehla rekonštrukcia Štúrovej a Štefánikovej ulice v centre Nitry. Krátko po dokončení prác sa objavili prvé znaky nekvalitne odvedenej práce - začali sa prepadávať kanalizačné poklopy. Najhoršie bola na tom Štúrova ulica, kde sa na križovatke s Piaristickou a na križovatke s Cintorínskou ulicou prepala dvojica kanálov, ktoré sú umiestnené nešťastne pri sebe a priamo "pod kolesami" vozidiel. Na problém sme v roku 2012 upozornili Mesto Nitra a problém bol riešený ako reklamácia u zhotoviteľa. K oprave nakoniec prišlo. Investormi boli Mesto Nitra - Štúrova ulica a Slovenská správa ciest - Štefánikova ulica.

Problém sa však objavil znovu, na križovatke Štúrova - Cintorínska sa poklopy znovu prepadli. Kontaktovali sme preto opäť zodpovedné osoby a dostali sme vysvetlenie, prečo dochádza k prepadávaniu kanálových poklopov. Zostáva nám len dúfať, že príde k náprave aj na Štefánikovej ulici, kde je pre zmenu každý kanál na inom mieste a vznikla tu tak akási prekážková dráha. Trochu pridrahá zábava za peniaze daňových poplatníkov.


Dvojica kanálových poklopov, ktoré sa už roky opravujú bez dlhodobejšieho efektu

Štúrova ulica Nitra rekonštrukcia


Mesto Nitra bolo investorom stavby “Súvislá oprava MK Štúrova od OK po Cintorínsku ul.“ a Vami uvádzaná závada (v križovatke Štúrova / Cintorínska) bola riadne reklamovaná v rámci záručnej doby. Predlžovanie termínu odstránenia reklamovanej závady je spôsobené tým, že dodávateľ stavebných prác poukazoval na fakt, že výmena betónových kónusov nebola súčasťou zmluvy o dielo. Ich praskanie je príčinou poklesu kanalizačných poklopov. Reklamácia bola urgovaná a napokon uznaná. Oprava bude vykonaná v čo najkratšom termíne. Rozsah stavebných prác bol limitovaný ako finančne, tak aj časovo. V súčasnosti prebieha reklamácia ďalších poklesnutých kanalizačných poklopov.


Rekonštrukcia Štefánikova, Novozámocká ulica - fotogaléria
Štúrova ulica - rekonštrukcia, 1. etapa
Štúrova ulica - rekonštrukcia, 2. etapa

Vybrané fotografie z rekonštrukcie Štúrovej ulice

Pohľad na rekonštrukciu Štefánikovej ulice


Zdroj: Nitralive.sk