Monitorované boli mestské cyklotrasy a cyklistické komunikácie v katastrálnom území mesta

V roku 2013 vykonal Výskumný ústav dopravný pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR mapovanie cyklistickej infraštruktúry vo vybraných slovenských mestách. Monitorované pritom boli mestské cyklotrasy a cyklistické komunikácie v katastrálnych územiach dotknutých miest. Pod mestskými cyklotrasami boli pre potreby výskumnej úlohy uvažované trasy na pozemných komunikáciách v katastri daného sídla vhodné pre každodennú mestskú dopravu či dochádzanie na bicykli, ktoré boli vyznačené vodorovným a/alebo zvislým dopravným značením. Išlo najmä o samostatné cestičky pre cyklistov, spoločné cestičky pre chodcov a cyklistov so spoločnou alebo oddelenou prevádzkou, cyklistické pruhy a pásy na cestách a miestnych komunikáciách a pozemné komunikácie s vyznačeným cyklopiktokoridorom. Pri vyhodnocovaní pritom v prípade, že jednou ulicou/koridorom boli vedené po oboch stranách napr. samostatné cestičky pre cyklistov, zarátavala sa do dĺžky cyklotrasy len dĺžka jedného z nich, a to tá kratšia.

*Mapovanie bolo vykonané v rámci úlohy „Analýza podmienok v oblasti rozvoja nemotorovej dopravy s dôrazom na cyklodopravu v samosprávnych celkoch SR s cieľom naštartovania implementácie Národnej cyklostratégie 2013-2020“ Vyskumným ústavom dopravným pre MDVRR SR.


Pre názornejšie zobrazenie a porovnanie mestských cyklotrás vám poslúžia aj nasledovné grafy a tabuľka

Cyklotrasy tabuľka


Cyklistický index - určuje počet kilometrov mestských cyklotrás na obyvateľa

Cyklotrasy tabuľka


Index hustoty cyklistickej siete - počet km cyklotrás v území na km2

Cyklotrasy tabuľka


Fotogaléria - cyklotrasy v meste Nitra
Zdroj: Prebraté so súhlasom www.cyklodoprava.sk, foto Nitralive.sk