Lanovka na Pyramídu (Zobor) má aj alternatívnu trasu, navrhuje ju štúdia, ktorú si dal vypracovať Biskupský úrad Nitra. Chcel by som zdôrazniť, že sa jedná len o štúdiu a teda v súčasnosti je projekt len v štádiu úvah. Dôležitý bude názor hlavne verejnosti, ale aj dotknutých úradov.

Podľa mojich zistení zvolalo Mesto Nitra (Útvar hlavného architekta) v apríli 2016 pracovné rokovanie, na ktorom sa zúčastnila Správa CHKO Ponitrie, OÚ v Nitre - Odbor starostlivosti o ŽP, OÚ v Nitre - Pozemkový a lesný odbor a Krajský pamiatkový úrad v Nitre. Predmetom jednania bolo možné trasovanie lanovky.

"Varianty trasy lanovky prechádzajú územím Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, ktoré je súčasne aj Územie európskeho významu Zobor, zaradené do budovanej siete európsky významných území NATURA 2000. V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny tu platí druhý stupeň ochrany. Účastníci pracovného rokovania konštatovali, že takýto zámer podlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zároveň sa priklonili v prípade, že sa mesto Nitra rozhodne v tomto zámere pokračovať, k pôvodnej trase lanovky. Jednanie sa týkalo len možnej trasy, konkrétne technické detaily zatiaľ predložené neboli," informoval nás Ing. Radimír Siklienka, riaditeľ Správy CHKO Ponitrie.

Správa CHKO Ponitrie doteraz v tejto veci oficiálne oslovená nebola. K odbornému vyjadreniu z hľadiska záujmov ochrany prírody bude potrebné konkretizovať navrhovanú trasu, umiestnenie a technické parametre lanovky.

Štúdia počíta s kabínkovou lanovkou

Návrh novej lanovky počíta s dĺžkou a kapacitou rovnakou, ako bola dĺžka a kapacita pôvodnej lanovky. Uvažuje sa o dvoch trojiciach kabínok, teda celkovo 6 kabínok pevne prichytených k lanu.

Dolná stanica by sa mala nachádzať nad Šindolkou v lese, nad miestom, kde končí zástavba rodinných domov, približne v miestach, kde posledné mesiace prebiehal výrub stromov.

Výhodou tejto trasy by mal byť fakt, že pozemky pod navrhovanou lanovkou sú cirkevné a neviedla by nad pozemkami s rodinnými domami, nezasahovala do súkromia.

Horná stanica by sa v prípade výstavby lanovky musela zrekonštruovať a dostavať smerom k liečebnému ústavu. Dolná stanica lanovky by bola doplnená o zázemie (toalety, kaviareň) a parkovisko.

Lanovka Nitra Zobor návrh trasy Lanovka Nitra Zobor návrh trasy


O lanovke som sa rozprával s diecéznym ekonómom Ing. Martinom Štofkom

Martin Štofko


Lanovka na Zobor bola uvedená do prevádzky v roku 1970, v roku 1982 bola urobená výmena rámov batérií kladiek a v roku 1991 sa urobila rekonštrukcia pohonu, posledný rok premávky lanovky bol 1993. Z lanovky zostala len dolná a horná stanica. Dolná stanica je súčasťou penziónu Artin, hornú má prenajaté občianske združenie Stráž prírody. Niektoré časti zostali zachované. Pozrite sa ako to vyzerá v budovej hornej stanice, ktorú som si prezrel a nafotil minulý rok v decembri.

Horná stanica lanovka Nitra-Zobor 2015


Video - Výlet lanovkou na Zobor (1972)
Zdroj: Nitralive.sk, www.lanovky.sk