Články k téme:

Nitriansky samosprávny kraj opraví cestu II/513 medzi Alekšincami a Nitrou
Križovatka Kynek, most na ceste II/513 ponad R1a: aktuálne informácie k rekonštrukcii (september 2020)


Takto pred rokom ste sa na Nitralive.sk mohli dočítať o zámere Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) zrekonštruovať cestu II/513 Nitra - Alekšince - hranica kraja. Po roku som sa informoval o stave, nakoľko sa práce stále nezačali. Most nad R1a je v katastrofálnom stave, sú na ňom veľké nerovnosti, v celom úseku od križovatky do Lužianok až po Kynek sú pravidelné zápchy.

Peniaze na túto rekonštrukciu získal NSK peniaze z fondov EÚ: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020. Rozpočet projektu je 3.239.685,04 eur s DPH, kraj sa na investícii podieľa 5% z vlastného rozpočtu. Účelom modernizácie cesty je zvýšenie únosnosti vozovky, s dôrazom na bezpečnostné a modernizačné prvky, odstránenie bodových nedostatkov vozovky podľa jej stavebno-technického stavu, spevnenie krajníc a svahov cestného telesa, zvýšenie bezpečnosti na ceste a križovatkách a bezpečný pohyb zraniteľných účastníkov premávky.

Verejné obstarávanie (VO) na výber dodávateľa stavby bolo ukončené, v súčasnosti Nitriansky samosprávny kraj (NSK) čaká na stanovisko riadiaceho orgánu IROP týkajúce sa výsledku VO. Pokiaľ nenastanú mimoriadne okolnosti (napríklad nepriaznivé počasie), predpokladaný termín realizácie projektu aj s jeho ukončením je plánovaný na rok 2022.


Križovatka Kynek / nová okružná križovatka

Pretože v tomto mieste sa križujú cesty – miestna komunikácia vo vlastníctve Mesta Nitry (po tabuľu Nitra - začiatok/koniec obce) a cesta III. triedy  č. III/1674 vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja, z dôvodu zvýšenej intenzity dopravy v tomto dopravnom uzli NSK spolu s Mestom Nitra pripravuje prestavbu tejto križovatky na okružnú križovatku s bypassmi vrátane rekonštrukcie cesty III/1674 od budúcej okružnej križovatky po most nad R1a. V súčasnosti Mesto Nitra spracováva dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DUR) a po vydaní územného rozhodnutie zabezpečí výkup pozemkov. NSK následne spracuje projektovú dokumentáciu ďalšieho stupňa a zabezpečí stavebné povolenie. Realizačné náklady si Mesto Nitra a NSK rozdelia podľa vopred dohodnutého kľúča. Investičný zámer budú musieť schváliť zastupiteľstvá Mesta NR a NSK.


Rekonštrukcia mosta ev. č. 513-012  nad cestou R1a v katastri Kynek, mesto Nitra

Ak Zastupiteľstvo NSK schváli predmetný materiál, na most bude spracovaný komplexný diagnostický posudok. Na základe jeho výsledkov a z toho vyplývajúceho stavebno – technického stavu bude tento most zaradený do procesu obnovy. Tempo zaraďovania mostov vo vlastníctve NSK do rekonštrukcie bude závisieť od disponibility finančných zdrojov v rozpočte NSK. "V súčasnosti kraj robí všetko preto, aby financie na obnovu mostov bolo možné čerpať aj z fondov EÚ – z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2021-2027," potvrdila hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová, ktorej ďakujem za aktuálne informácie.

Video - most ponad R1a je v katastrofálnom staveZdroj: Nitralive.sk